Europea

Els Títols Universitaris
Estatals Andorrans

Els títols universitaris andorrans del MATES són estatals, i només aquests tenen validesa acadèmica i professional a Andorra i a tot l’EEES. La condició de títol universitari estatal comporta que el Govern d’Andorra:

– els estableix legalment, amb la seva denominació, objectius i competències previstes.
– fixa els requisits per a l’accés.
– regula el sistema de qualificacions i reconeixements acadèmics.
– determina el model del Suplement Europeu del Diploma i en regula la seva expedició.
– aprova els plans d’estudis de les universitats que els imparteixen.
– expedeix els diplomes a l’alumnat que finalitza els ensenyaments i els inscriu al Registre Oficial de Títols Estatals, que és de públic accés.

El Govern andorrà informa detalladament sobre tots els títols estatals d’ensenyament superior (DPA, Bàtxelors, Màsters i Doctorats), fent constar les institucions que els imparteixen i les dades principals de les titulacions (modalitat docent, durada, número de crèdits ECTS), i agregant un enllaç al Decret governamental d’aprovació del pla d’estudis publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

(https://www.ensenyamentsuperior.ad/suport-a-l-ensenyament-superior/andorra-higher-education-system)

Les universitats andorranes, per la seva part, poden implantar ensenyaments propis no estatals i expedir els corresponents diplomes, que en cap cas poden denominar-se com els estatals.