Bàtxelor en administració d’empreses

Accés i Admissió al títol

Perfil recomanat d’accés
El perfil personal que es recomana per accedir al Bàtxelor en Administració d’Empreses és el de persones interessades en l’entorn econòmic i empresarial, amb capacitats crítiques d’abstracció, reflexió, anàlisi i síntesi i recerca d’informació (amb capacitat d’usar TIC’s especialitzades); així mateix es recomana que tinguin interès en el context internacional, cosa que comporta un domini de la llengua anglesa de nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (que els permeti la comprensió de textos escrits i discursos orals especialitzats en l’àmbit empresarial); i finalment es recomana una certa vocació cap a la innovació i l’emprenedoria que els permeti (també) plantejar-se un futur com a professionals liberals en el món de l’empresa.

Vies legals d’accés al Bàtxelor
El Decret del 24 d’abril de 2013, de modificació del Decret del 12 de maig del 2010 de Regulació de l’Accés als ensenyaments estatals de Bàtxelor estableix les següents vies d’accés directe:

  • Títols oficials andorrans de Batxiller, Batxiller Professional o Diploma Professional Avançat.
  • Títols universitaris andorrans de diplomat, llicenciat, bàtxelor, bàtxelor especialitzat, màster o doctorat.
  • Acreditació de la Universitat d’Andorra d’haver superat l’accés a la universitat per a persones de + 25 anys.
  • Els títols emesos per institucions educatives de qualsevol altre país han de ser verificats prèviament per part del ministeri responsable de l’ensenyament superior, que emet una certificació a l’efecte (Sol·licitud certificat AND), i en tot cas han de permetre l’accés als ensenyaments en el país d’origen.

Admissió
Les persones interessades en el títol han de tramitar la Sol·licitud Admissió eUNIV. No es realitzen proves personals ni entrevistes d’admissió. Els elements objectius que són objecte de valoració són aquests:

  • Nota mitjana de l’expedient acadèmic del títol aportat per a l’accés: 1 punt per Aprovat, 2 punts per Notable, 3 punts per Excel·lent i 4 punts per Matrícula d’Honor.
  • Titulacions oficials distintes de l’aportada per a l’accés: 1 punt per cadascuna.
  • Experiència professional: 1 punt per cada any acreditat en l’àmbit dels ensenyaments.
  • Idiomes: 1 punt per cada idioma amb nivell acreditat B-2 del Marc Comú Europeu.