Bàtxelor en administració d’empreses

Competències Formatives del títol

El Decret del Govern del Principat d’Andorra de 10 de febrer de 2010, d’establiment del títol, estableix que les competències transversals i específiques del Bàtxelor en Administració d’Empreses són les següents:

Competències Transversals

 • CT01. Competència comunicativa, oral i escrita, com a mínim en la llengua pròpia i en anglès. Aquesta competència inclou tant la capacitat d’anàlisi com de síntesi del discurs.
 • CT02. Competències interpersonals: inclou les habilitats consistents a proporcionar una informació adaptada a les necessitats de l’interlocutor, establir una comunicació fluida i ser capaç de treballar en equips interdisciplinaris i en xarxa.
 • CT03. Competència de gestió de la informació, cosa que implica saber adquirir capacitats de cerca, gestió i ús de la informació de manera autònoma en un entorn professional.
 • CT04. Saber aplicar tant l’anàlisi com la síntesi per organitzar i planificar la feina pròpia.
 • CT05. Ser capaç d’utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació en l’àmbit acadèmic i professional.
 • CT06. Tenir consciència de les repercussions econòmiques i jurídiques de les activitats professionals.
 • CT07. Saber aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment.
 • CT08. Interpretar i aplicar els coneixements d’acord amb els valors ètics.

Competències Específiques

 • CE01. Planificar activitats comptables.
 • CE02. Gestionar els recursos financers.
 • CE03. Planificar i aplicar accions comercials i de màrqueting.
 • CE04. Aplicar la qualitat i la innovació en els processos i en les activitats de l’empresa.
 • CE05. Emprendre noves activitats empresarials.
 • CE06. Realitzar auditories i consultories tècniques.
 • CE07. Gestionar activitats internacionals de l’empresa.