Bàtxelor en Dret

Informació acadèmica del títol

Tipus d’ensenyament
Títol universitari de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior emès pel Govern del Principat d’Andorra.
Decret de 8 d’abril de 2009, d’establiment del títol de Bàtxelor en Dret

Nivell acadèmic
Cicle Primer del Marc de Qualificacions de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (QF-EHEA).
Equivalent al títol de Licence de la República Francesa i al de Grado del Regne d’Espanya.
Habilitant per a l’accés als Màsters d’Advocacia dins l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

Càrrega acadèmica
180 crèdits ECTS

Durada de l’ensenyament
3 cursos acadèmics de 60 ECTS organitzats en 6 semestres de 30 ECTS.

Modalitat docent
No presencial on-line. Incloses les avaluacions.

Idiomes disponibles per a la docència
Català / Espanyol / Anglès
Es recomana un nivell B2 del Marc Comú de Referència per a les Llengües.

Centre universitari d’implantació
Col·legi Universitari F. Layret

Places de nou accés
30 (Curs 2020-21)

Matrícula
50,00 € per crèdit ECTS (Curs 2020-21)

Vols rebre més informació?