Bàtxelor en Dret

Accés i Admissió al títol

Perfil recomanat d’accés
El perfil personal que es recomana per accedir al Bàtxelor en Dret és el de persones que aspiren a dedicar-se al món jurídic en els seus múltiples vessants: l’advocacia, la funció pública, l’administració de justícia, les organitzacions internacionals o l’assessoria jurídica, i també a professionals que treballen en l’àmbit jurídic, amb una mentalitat crítica i internacional, que volen ampliar i actualitzar les seves aptituds per aconseguir una millora en el seu lloc de treball i/o promocionar-se, així com a professionals amb responsabilitats negociadores que necessiten actualitzar els seus coneixements sobre legislació vigent.

Vies legals d’accés al Bàtxelor
El Decret del 24 d’abril de 2013, de modificació del Decret del 12 de maig del 2010 de Regulació de l’Accés als ensenyaments estatals de Bàtxelor estableix les següents vies d’accés directe:

  • Títols oficials andorrans de Batxiller, Batxiller Professional o Diploma Professional Avançat.
  • Títols universitaris andorrans de diplomat, llicenciat, bàtxelor, bàtxelor especialitzat, màster o doctorat.
  • Acreditació de la Universitat d’Andorra d’haver superat l’accés a la universitat per a persones de + 25 anys.
  • Els títols emesos per institucions educatives de qualsevol altre país han de ser verificats prèviament per part del ministeri responsable de l’ensenyament superior, que emet una certificació a l’efecte (Sol·licitud certificat AND), i en tot cas han de permetre l’accés als ensenyaments en el país d’origen.

Admissió
Les persones interessades en el títol han de tramitar la Sol·licitud Admissió eUNIV. No es realitzen proves personals ni entrevistes d’admissió. Els elements objectius que són objecte de valoració són aquests:

  • Nota mitjana de l’expedient acadèmic del títol aportat per a l’accés: 1 punt per Aprovat, 2 punts per Notable, 3 punts per Excel·lent i 4 punts per Matrícula d’Honor.
  • Titulacions oficials distintes de l’aportada per a l’accés: 1 punt per cadascuna.
  • Experiència professional: 1 punt per cada any acreditat en l’àmbit dels ensenyaments.
  • Idiomes: 1 punt per cada idioma amb nivell acreditat B-2 del Marc Comú Europeu.