Bàtxelor en Dret

Competències Formatives del títol

El Decret del Govern del Principat d’Andorra de 8 d’abril de 2009, d’establiment del títol, estableix que les competències transversals i específiques del Bàtxelor en Dret són les següents:

Competències Transversals

 • CT01. Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en llengües pròpies com en d’altres.
 • CT02. Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris objectius.
 • CT03. Ser capaç de treballar en equip i en xarxa en un entorn virtual.
 • CT04. Adquirir capacitats de cerca, gestió i ús de la informació.
 • CT05. Ser capaç d’usar i aplicar les TIC en l’àmbit acadèmic i professional.
 • CT06. Identificar i explotar una oportunitat comprometent els recursos necessaris i assumint el risc que comporti amb l’objectiu de realitzar un projecte viable i sostenible per un mateix en el si d’una organització existent.
 • CT07. Aprendre, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment. Interpretar i aplicar els coneixements d’acord amb els valors ètics.

Competències Específiques

 • CE01. Cercar, obtenir i fer ús de les fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE02. Comprendre les formes de creació del dret, la seva evolució històrica i la seva realitat actual.
 • CE03. Conèixer i comprendre les fonts del dret d’Andorra i les especificitats del seu ordenament jurídic.
 • CE04. Identificar els principis jurídics, així com les institucions jurídiques específiques per a cada àmbit disciplinari.
 • CE05. Conèixer i interpretar els textos jurídics des d’una perspectiva interdisciplinària, utilitzant els principis jurídics com a eina d’anàlisi.
 • CE06. Aplicar els principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics, i argumentar en l’entorn professional.
 • CE07. Ser capaç de desenvolupar un discurs jurídic estructurat correctament, tant de manera oral com escrita.
 • CE08. Analitzar la realitat social des de la perspectiva del dret com un sistema regulador de les relacions socials.