Bàtxelor en humanitats

Activitats formatives i metodologies docents

Activitats formatives teòriques
Són les ordenades a aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous dins dels contexts multidisciplinaris relacionats amb els estudis; prioritza la transmissió de coneixements per part del professorat, exigint a l’alumnat l’estudi previ i posterior. Per al seu desenvolupament, les matèries aporten per a cada unitat:

  • Un Text Clau, descriptiu, de presentació i plantejament dels continguts generals de la unitat.
  • Un Text Referencial, de caràcter complementari, d’aprofundiment o actualització dels continguts.
  • Uns Documents Audiovisuals per a cadascuna de les unitats de la matèria.
  • Un test d’autoavaluació de 40 preguntes vinculades al Text Clau de cada unitat temàtica.

Activitats formatives pràctiques
Són les ordenades a posseir les habilitats que permetin continuar els estudis i comunicar les conclusions a públics d’una manera clara; prioritza la participació de l’alumnat en la interpretació raonada dels coneixements, a partir de la coordinació del professorat. Per al seu desenvolupament, les matèries aporten per a cada unitat:

  • Dos casos o exercicis pràctics autoavaluables, amb 3 qüestions a desenvolupar en cadascun d’ells,.
  • Uns Documents Audiovisuals per a cadascun dels casos o exercicis pràctics.

Activitats formatives individuals i col·laboratives
Són les ordenades a reforçar, respectivament, la iniciativa individual i els hàbits cooperatius de l’alumnat a partir de la coordinació del professorat. Per al seu desenvolupament, cada matèria disposa:

  •  Un Treball Acadèmic, que es pot realitzar individualment o en grup, segons la matèria.

Activitats formatives participatives
Són les ordenades a fomentar la comunicació crítica i professional en un entorn universitari. En cada matèria el professorat planteja 6 qüestions de debat relatives als Textos Referencials.

  • Un Fòrum de debat on es plantegen cada 7 dies qüestions a debatre durant una setmana cadascuna.