Bàtxelor en humanitats

Avaluació de les matèries

Activitats formatives participatives: 10%
L’alumnat ha de participar en cadascun dels 6 debats plantejats en cada matèria a través del Fòrum (verificació d’identitat a través de Rekognition). La participació es declara Apta i es procedeix a la seva avaluació només si l’alumnat ha participat en un mínim de 5 debats i amb un interès acadèmic manifest; en cas contrari és No Apta i es qualifica amb un 0. L’avaluació es realitza mitjançant un Informe Avaluador de la Participació que analitza 10 paràmetres objectius prèviament coneguts per l’alumnat.

Activitats formatives individuals o col·laboratives: 30%
L’alumnat ha de realitzar, individualment o en grup (verificació d’identitats a través de Rekognition), el Treball Acadèmic obligatori de cada matèria. El Treball Acadèmic es declara Apte i es procedeix a la seva avaluació si es comprova l’efectiva realització de totes les parts en el termini establert en el calendari; en cas contrari és No Apte i es qualifica amb un 0. L’avaluació es realitza mitjançant un Informe Avaluador del Treball Acadèmic que analitza 10 paràmetres objectius prèviament coneguts per l’alumnat.

Activitats formatives teòriques i pràctiques: 60%
L’alumnat que hagi lliurat el Treball Acadèmic i participat al Fòrum de la matèria pot realitzar l’examen en les dates indicades al final de les vuit setmanes. La identitat de la persona que s’examina es verifica amb el sistema Rekognition, i l’examen consisteix en 2 proves que ponderen el 30% cadascuna i són consecutives:

  • Prova Teòrica: Test de 80 preguntes amb 4 opcions de resposta diferents. El resultat de la prova es declara Apte i es procedeix a establir la qualificació corresponent només si el nombre de respostes correctes arriba a 60; en cas contrari és No Apte i es qualifica amb un 0. La correcció i qualificació és automàtica.
  • Prova Pràctica: Desenvolupament de 6 qüestions corresponents a 6 casos o exercicis diferents de cada matèria. El resultat de la prova es declara Apte i es procedeix a establir la qualificació corresponent només si es responen correctament i completa 4 de les 6 qüestions de la prova; en cas contrari és No Apte i es qualifica amb un 0. La qualificació d’aquesta prova es realitza a través d’un Informe Avaluador de la Prova Pràctica que analitza 10 paràmetres objectius prèviament coneguts per l’alumnat.