Bàtxelor en humanitats

Competències Formatives del títol

El Decret del Govern del Principat d’Andorra d’11 de març de 2009, d’establiment del títol, estableix que les competències transversals i específiques del Bàtxelor en Humanitats són les següents:

Competències Transversals

 • CT01. Comunicar-se correctament, de manera oral i escrita, tant en llengües pròpies com en d’altres.
 • CT02. Treballar en equip i en xarxa en un entorn virtual.
 • CT03. Adquirir capacitats de recerca, gestió i ús de la informació.
 • CT04. Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit acadèmic i professional.
 • CT05. Identificar i explotar una oportunitat, comprometent els recursos necessaris i assumint el risc que comporti, amb l’objectiu d’elaborar un projecte viable i sostenible per un mateix en el si d’una organització existent.
 • CT06. Aprendre, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment.

Competències Específiques

 • CE01. Analitzar i interpretar de manera crítica les transformacions socioculturals històriques i actuals.
 • CE02. Comprendre les transformacions socioculturals de l’Andorra actual.
 • CE03. Reconèixer la pròpia tradició cultural en la seva complexitat.
 • CE04. Reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural.
 • CE05. Reconèixer i interpretar el patrimoni cultural andorrà.
 • CE06. Adquirir capacitats per llegir la realitat des d’una mirada pluridisciplinària.
 • CE07. Comprendre les interrelacions entre la cultura, la ciència i la tecnologia.
 • CE08. Identificar i comprendre els processos de reproducció i transformació social en la interacció humana.
 • CE09. Analitzar i comentar de manera crítica obres literàries, posant-les en relació amb el seu entorn social i cultural, i identificant influències del seu context i connexions entre la literatura i les altres manifestacions culturals.
 • CE10. Analitzar i interpretar els textos acadèmics i del propi àmbit professional: sintetitzar informació provinent de diferents fonts orals, escrites i materials, reconstruir fets i arguments, i exposar idees.
 • CE11. Utilitzar les llengües conegudes, en els seus diferents nivells, amb finalitats comunicatives. Participar satisfactòriament en la interacció intercultural.
 • CE12. Adquirir capacitats pel pensament crític i autocrític.
 • CE13. Adquirir capacitats per a la comunicació escrita reflexiva i argumental, també en un entorn virtual.
 • CE14. Adquirir capacitats per a l’anàlisi i la síntesi.
 • CE15. Oferir noves perspectives en la resolució de problemes i reptes en l’àmbit professional.
 • CE16. Definir projectes i iniciatives culturals, organitzar esdeveniments, interpretar polítiques culturals institucionals, mitjançant la gestió organitzativa, econòmica, jurídica i de màrqueting.