Bàtxelor en humanitats

Garantia de la Qualitat del títol

Procediments del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat
El SGIQ de la eUNIV (Annex II Norma Reguladora de la Gestió del SIGQ) comprèn els següents procediments:

 • Avaluació de la qualitat de la docència per part de l’alumnat, dels titulats, del professorat i dels ens afins.
 • Avaluació de la qualitat dels serveis per part de l’alumnat, dels titulats, del professorat i del personal administratiu i tècnic vinculat al Bàtxelor.
 • Avaluació de la qualitat de les pràctiques externes, si n’hi ha, per part de l’alumnat, dels titulats, del professorat i dels ens afins.
 • Avaluació la qualitat dels programes de mobilitat de l’alumnat, si n’hi ha, per part dels titulats.
 • Avaluació de la inserció laboral dels titulats i la satisfacció dels actors implicats en el Bàtxelor.
 • Avaluació de la gestió de suggeriments i reclamacions de la comunitat universitària vinculada al Bàtxelor.
 • Avaluació del plantejament i aplicació dels criteris específics en el cas d’extinció o substitució del Bàtxelor.

Informe Anual de Seguiment del Bàtxelor
L’informe anual de seguiment del Bàtxelor s’ordena sistemàticament de la forma següent.

 • Organització i desenvolupament (Paràmetres d’avaluació 01).
 • Informació i transparència (Paràmetres d’avaluació 02).
 • Garantia interna de la qualitat (Paràmetres d’avaluació 03).
 • Personal acadèmic (Paràmetres d’avaluació 04).
 • Personal administratiu i tècnic (Paràmetres d’avaluació 05).
 • Resultats d’aprenentatge (Paràmetres d’avaluació 06).
 • Indicadors de rendiment i satisfacció (Paràmetres d’avaluació 07).

Memòria consolidada del Bàtxelor en Humanitats