Bàtxelor en humanitats

Matriculació i Règim d’Estudis

Normes generals de matriculació
La matriculació ordinària completa d’un curs acadèmic és, a tots els ensenyaments de la Universitat, de 60 crèdits ECTS o 5 matèries.
La Direcció del Centre, a sol·licitud de l’alumnat i previ informe favorable de la Coordinació dels ensenyaments i del Tutor Major, pot concedir una matriculació anual extraordinària de 72 crèdits ECTS o 6 matèries.
L’alumnat no està obligat a formalitzar la totalitat de la matriculació completa d’un curs o d’un semestre.
La matrícula es pot formalitzar progressivament, matèria rera matèria, cada dos mesos. Aquest sistema permet que, en cas de circumstàncies de força major, l’alumnat pugui interrompre els seus estudis sense cap problema acadèmic o econòmic i reiniciar-los en el moment que s’hagi superat la causa que els va aturar.

Realització dels estudis a temps complet
L’alumnat admès al Bàtxelor pot optar per realitzar els seus estudis en règim de dedicació completa. En aquest cas pot matricular-se dels 60 crèdits ECTS que constitueixen el curs ordinari complet.
L’alumnat amb dedicació a temps complet disposa d’un dret de permanència i finalització ordinària dels seus ensenyaments de Bàtxelor de 5 cursos acadèmics. Transcorregut aquest termini, la Direcció del Centre, a sol·licitud de l’alumnat i previ informe favorable de la Coordinació dels ensenyaments i del Tutor Major, podrà resoldre la concessió d’una única pròrroga.

Realització dels estudis a temps parcial
L’alumnat pot seguir els ensenyaments del Bàtxelor també a temps parcial. Aquesta dedicació parcial comporta matricular i cursar un mínim d’una matèria (12 crèdits ECTS) per curs i un màxim de quatre (48 crèdits ECTS).
L’alumnat amb dedicació a temps parcial disposa d’un dret de permanència i finalització ordinària dels ensenyaments de Bàtxelor de 6 cursos acadèmics. Transcorregut aquest termini, la Direcció del Centre, a sol·licitud de l’alumnat i previ informe favorable de la Coordinació dels ensenyaments i del Tutor Major, podrà resoldre la concessió d’una única pròrroga.