Bàtxelor en humanitats

Objectius del títol i Àmbits professionals

Objectius
El preàmbul del Decret del Govern del Principat d’Andorra d’11 de març de 2009, d’establiment del títol, manifesta que el Bàtxelor en Humanitats neix com una resposta a la necessitat de formar professionals amb uns coneixements generals en el camp de les humanitats, i per això conté diversos àmbits temàtics. Per això es pretén que el títol de Bàtxelor en Humanitats, amb els seus continguts renovats, proporcioni una formació -tant teòrica com fonamentalment pràctica-, multidisciplinària i general, que estigui en consonància amb la demanda i les tendències actuals del mercat de treball, dotant als titulats d’un perfil versàtil, adaptable a una oferta laboral cada vegada més diversa, cosa que per si mateixa ja en justifica la necessitat. Amb això, en suma, es pretén que el títol sigui més ben comprès i valorat pels potencials contractadors.

Àmbits professionals
L’article 3 del Decret del Govern del Principat d’Andorra d’11 de març de 2009, d’establiment del títol, estableix que l’obtenció del títol de Bàtxelor en Humanitats atorga les competències professionals per exercir les tasques adaptades als àmbits següents:

  • Comunicació i tecnologies de la informació i la comunicació.
  • Gestió cultural.
  • Interpretació i difusió del patrimoni.
  • Humanitats i empresa.
  • Cooperació al desenvolupament.
  • Turisme cultural.