Bàtxelor en informàtica

Activitats formatives i metodologies docents

Activitats formatives teòriques
Són les ordenades a aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins dels contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb els estudis; prioritza la transmissió de coneixements per part del professorat, exigint a l’alumnat la preparació prèvia o l’estudi posterior. Per al desenvolupament les matèries aporten a cadascuna de les seves unitats temàtiques:

  • Materials claus, descriptius, de presentació i plantejament dels continguts generals de la unitat.
  • Materials Referencials, de caràcter complementari, d’aprofundiment o actualització dels continguts teòrics de la unitat.
  • Documents Audiovisuals per a cadascuna de les unitats de la matèria.

Activitats formatives pràctiques
Són les ordenades a aplicar els coneixements a diversos contextos reals. A més, en aquestes activitats desenvoluparan les habilitats d’aprenentatge que els permetin explorar nous coneixements i aplicacions d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma. Per al desenvolupament les matèries aporten per a cadascuna de les seves unitats temàtiques:

  • Exercicis i treballs pràctics per cadascuna de les unitats de la matèria exposats al LCMS.
  • Documents Audiovisuals per cadascun dels casos pràctics de la matèria

Activitats formatives individuals i col·laboratives
Són les ordenades a reforçar, respectivament, la iniciativa individual i els hàbits cooperatius de l’alumnat a partir de la coordinació de professorat. Per al seu desenvolupament, cada matèria disposa:

  •  Un Treball Acadèmic, que es pot realitzar individualment o en grup, segons la matèria.

Activitats formatives participatives
Són les ordenades a fomentar la comunicació crítica i la defensa d’arguments en un entorn universitari. En cada matèria es desenvoluparan a través del:

  • Un Fòrum de debat.