Bàtxelor en informàtica

Avaluació de les matèries

Activitats formatives participatives: 10%
L’alumnat ha de participar en cadascun dels debats plantejats en cada matèria a través del Fòrum. La participació es declara Apta i es procedeix a la seva avaluació només si l’alumnat ha participat en un mínim del 80% de debats i amb un interès acadèmic manifest; en cas contrari és No Apta i es qualifica amb un 0. L’avaluació es realitza mitjançant un Informe Avaluador de la Participació que analitza els paràmetres objectius prèviament coneguts per l’alumnat.

Activitats formatives individuals o col·laboratives: 30%
L’alumnat ha de realitzar, individualment o en grup el Treball Acadèmic obligatori de cada matèria. El Treball Acadèmic es declara Apte i es procedeix a la seva avaluació si es comprova l’efectiva realització de totes les parts en el termini establert en el calendari; en cas contrari és No Apte. L’avaluació es realitza mitjançant un informe Avaluador del Treball Acadèmic que analitza els paràmetres objectius prèviament coneguts per l’alumnat.

Activitats formatives teòriques i pràctiques: 60%
L’alumnat que hagi lliurat el Treball Acadèmic i participat al Fòrum de la matèria pot realitzar l’examen en les dates indicades. L’examen consisteix en 2 proves que ponderen entre el 30% al 40%:

  • Prova Teòrica: Test de 80 preguntes amb 4 opcions de resposta diferents. El resultat de la prova es declara Apte i es procedeix a establir la qualificació corresponent només si el nombre de respostes correctes arriba a 60; en cas contrari és No Apte i es qualifica amb un 0. La correcció i qualificació és automàtica.
  • Prova Pràctica: Desenvolupament de 6 qüestions corresponents a 6 casos o exercicis diferents de cada matèria. El resultat de la prova es declara Apte i es procedeix a establir la qualificació corresponent només si es responen correctament i completa 4 de les 6 qüestions de la prova; en cas contrari és No Apte i es qualifica amb un 0. La qualificació d’aquesta prova es realitza a través d’un Informe Avaluador de la Prova Pràctica que analitza 10 paràmetres objectius prèviament coneguts per l’alumnat.