Bàtxelor en informàtica

Competències Formatives del títol

L’article 5 del Decret del Govern del Principat d’Andorra 10 de febrer de 2010, d’establiment del títol, estableix que les competències transversals i específiques del Bàtxelor en Informàtica són les següents:

Competències Transversals

 • CT01. Competència comunicativa, oral i escrita, en la llengua pròpia i en anglès. Aquesta competència inclou tant la capacitat d’anàlisi com de síntesi del discurs.
 • CT02. Competències interpersonals. Inclou les habilitats consistents a proporcionar una informació adaptada a les necessitats de l’interlocutor, establir una comunicació fluida, i ser capaç de treballar en equips interdisciplinaris i en xarxa.
 • CT03. Utilitzar estratègies bàsiques per preveure i resoldre problemes, conflictes i canvis professionals.
 • CT04. Competència de gestió de la informació, cosa que implica capacitat de cerca, discriminació, gestió i ús de la informació de manera autònoma en un entorn professional.
 • CT05. Saber aplicar tant l’anàlisi com la síntesi per organitzar i planificar la feina pròpia.
 • CT06. Ser capaç d’utilitzar i aplicar les TIC’s en l’àmbit acadèmic i professional amb criteris ètics.
 • CT07. Tenir consciència de les repercussions socials, econòmiques i jurídiques de les activitats professionals.
 • CT08. Aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment.
 • CT09. Interpretar i aplicar els coneixements d’acord amb els valors ètics.

Competències Específiques

 • CE01. Desenvolupar i coordinar aplicacions informàtiques: anàlisi, especificacions, desenvolupament, integració i implementació.
 • CE02. Elaborar jocs de tests i avaluar la qualitat de la solució.
 • CE03. Proporcionar suport i servei a l’usuari.
 • CE04. Administrar xarxes i sistemes de comunicació.
 • CE05. Administrar bases de dades i sistemes.