Bàtxelor en informàtica

Coordinació i Seguiment del títol

Coordinació del Bàtxelor
D’acord amb els Estatuts de la eUNIV, el Bàtxelor ha de tenir un òrgan acadèmic unipersonal responsable de la Coordinació vertical de l’ensenyament. La persona que assumeix aquest càrrec és nomenada i remoguda pel rectorat, per acord de la Junta Acadèmica i a proposta de la Direcció del Centre, entre el professorat doctorat que participa en la docència del Bàtxelor.
La Coordinació del Bàtxelor en Informàtica correspon al Dr. Lluís Vicent per Resolució del Rectorat 17/2020, de 22 de febrer.

Comissió de Seguiment del Bàtxelor
D’acord amb la Norma Reguladora de la Gestió del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat, el Bàtxelor ha de constituir la seva Comissió de Seguiment amb l’objectiu de garantir i millorar la seva qualitat, assumint a l’efecte la coordinació horitzontal del seguiment amb les següents funcions:

  1. a) Analitzar sistemàticament el desenvolupament de l’ensenyament d’acord amb els protocols de qualitat establerts.
  2. b) Elaborar l’informe anual de seguiment del Bàtxelor, d’acord amb l’ordenació establerta a l’Annex I de la Norma Reguladora de la Gestió del Sistema de Garantia de la Qualitat de la Universitat.
  3. c) Aplicar al Bàtxelor els criteris i les instruccions emanades de la Comissió de Qualitat de la Universitat.
  4. d) Estudiar, avaluar i proposar mesures que reverteixin en la millora de la qualitat del Bàtxelor en particular i de la Universitat en general.

La Comissió de Seguiment del Bàtxelor en Informàtica la composen les següents persones:

  • El Dr. L. Vicent, titular de la Coordinació dels ensenyaments, que la presideix.
  • La Dra. M. Mitjans, titular de la Prefectura del Servei Universitari de Gestió de la Qualitat, que actua de Secretària.
  • La Dra. C. Padrón, en representació del professorat de l’ensenyament.
  • La Sra. M. Escolà, en representació de l’alumnat de l’ensenyament.
  • La Sra. M. Jiménez, en representació del personal administratiu i tècnic vinculat a l’ensenyament.
  • El Sr. R. Ollé, nomenat pel Canceller en representació del Senat Acadèmic.