Bàtxelor en informàtica

Objectius del títol i Àmbits professionals

Objectius
El preàmbul del Decret del Govern del Principat d’Andorra de 10 de febrer de 2010, d’establiment del títol, estableix que el Bàtxelor en Informàtica neix com una resposta a la necessitat de formar professionals amb uns coneixements bàsics en el camp de la informàtica, i conté diversos àmbits temàtics. Per això, es pretén que el títol, amb els seus continguts, proporcioni una formació teòrica i pràctica, multidisciplinària i general, en consonància amb l’especificitat del mercat andorrà, dotant als titulats d’un perfil versàtil i adaptable a una oferta laboral cada vegada més diversa, cosa que per si mateixa ja en justifica la necessitat d’aquest enfocament formatiu. Amb tot això es pretén, en suma, que el títol sigui més ben comprès i valorat pels potencials contractants.

Àmbits professional
L’article 3 del Decret del Govern del Principat d’Andorra 10 de febrer de 2010, d’establiment del títol, estableix que l’obtenció del títol de Bàtxelor en Informàtica atorga les competències professionals per exercir les tasques adaptades als àmbits següents:

  • Desenvolupament i coordinació d’aplicacions informàtiques (anàlisi, especificacions, desenvolupament, integració i implementació) en empreses o com a professional lliure.
  • Elaboració de jocs de tests i avaluació de la qualitat de les solucions.
  • Prestació de suport i servei tècnic especialitzat a l’usuari.
  • Administració de xarxes i sistemes de comunicació.
  • Administració de bases de dades i sistemes.