Programa de Doctorat

Accés i Admissió al Programa de Doctorat

Perfil recomanat d’accés
El perfil personal que es recomana per accedir al Programa de Doctorat és el de persones amb una capacitat acadèmica suficient per afrontar les exigències científiques del tercer cicle universitari. Això comporta acreditar una formació acadèmica prèvia vinculada a la branca de coneixement d’adscripció de la línia de recerca doctoral a la qual es vol optar, i una experiència en la recerca acadèmica que acrediti una formació mínima en tècniques i mètodes de recerca. Així mateix es recomana tenir la disposició personal suficient per afrontar les exigències de dedicació plena del doctorat, que comporta assumir tant l’obligació de realitzar i superar el període de formació, com els requeriments de treballs i publicacions, assistències a convocatòries científiques, etc., a més de la pròpia elaboració de la tesi doctoral, en els tres anys legalment establerts per a completar el programa.

Vies legals d’accés al Doctorat
D’acord amb l’article 3 del Decret de 23 d’abril de 2008, de creació del títol de Doctorat, per accedir als ensenyaments de doctorat és necessari tenir un diploma estatal de màster o un altre diploma que confereixi el grau de màster (llicenciatura), i que pertanyi a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, o un altre expressament declarat equivalent, i haver superat 300 crèdits europeus, pertanyents a un primer i segon cicle, o el seu equivalent.
Els títols emesos per institucions educatives no andorranes han de ser verificats prèviament per part del Ministeri d’Educació, que emet una certificació a l’efecte (Sol·licitud certificat AND), i en tot cas han de permetre l’accés als ensenyaments en el país d’origen.

Admissió al Programa
Les persones interessades en el títol han de tramitar la Preinscripció. No es realitzen proves personals ni entrevistes d’admissió. Els elements objectius que són objecte de valoració són aquests:

  • Nota mitjana de l’expedient acadèmic del títol aportat per a l’accés: 1 punt per Aprovat, 2 punts per Notable, 3 punts per Excel·lent i 4 punts per Matrícula d’Honor.
  • Titulacions oficials distintes de l’aportada per a l’accés: 1 punt per Màster o Llicenciatura.
  • Experiència professional: 1 punt per cada any acreditat en l’àmbit de la recerca.
  • Idiomes: 1 punt per cada idioma amb nivell acreditat B-2 del Marc Comú Europeu.