Programa de Doctorat

Activitats formatives i metodologies docents

Activitats formatives teòriques
Per al seu desenvolupament, els Seminaris de doctorat transversals i específics aporten:

  • Un Text Clau, descriptiu, de presentació i plantejament dels continguts generals del seminari.
  • Un Document Audiovisual expositiu del seminari.
  • Un test d’autoavaluació de 40 preguntes vinculades al Text Clau del seminari.

Activitats formatives pràctiques
Per al seu desenvolupament, els Tallers de doctorat transversals i específics aporten:

  • Dos casos o exercicis pràctics autoavaluables, amb 3 qüestions a desenvolupar en cadascun d’ells.
  • Un Document Audiovisual expositiu del taller.

Activitats formatives individuals i col·laboratives
Per al seu desenvolupament, els Seminaris de doctorat transversals i específics ordenen l’elaboració obligatòria d’un treball acadèmic sobre el conjunt de la formació transversal, que es pot realitzar individualment o en grup, segons la tipologia del treball, a través d’un aplicatiu especial de la plataforma docent

Activitats formatives participatives
Per al seu desenvolupament, els Tallers de doctorat transversals i específics ordenen la participació obligatòria en el Fòrum de debat de la plataforma docent, on es plantegen les discussions sobre les qüestions dels casos o exercicis pràctics del conjunt dels tallers del programa.