Programa de Doctorat

Avaluació del Programa de Doctorat

Avaluació del període formatiu doctoral
L’alumnat ha de superar l’avaluació on-line (verificació d’identitat a través de Rekognition) del període formatiu del Programa al final del primer curs. Els seminaris s’avaluen mitjançant una prova test de 40 preguntes que se supera només a partir de 30 respostes correctes; aquesta prova pondera el 30% del total de l’avaluació de la primera fase. Els tallers s’avaluen mitjançant un exercici pràctic amb 3 preguntes que se supera responent-ne correctament i completament dues; aquesta prova pondera el 30% del total de l’avaluació de la primera fase. L’avaluació del Treball Acadèmic i de la participació al Fòrum es fa mitjançant uns informes normalitzats d’avaluació, prèviament coneguts pels doctorands, i ponderen un 30% i un 10%, respectivament del total de l’avaluació de la fase formativa.

Avaluació de l’activitat de recerca doctoral
L’alumnat ha de superar l’avaluació de la seva activitat doctoral al final del segon any. L’avaluació positiva permet passar al tercer any; la negativa comporta la presentació d’un nou pla de recerca en un termini màxim de sis mesos, i, si no és acceptat, comporta la baixa definitiva del programa. Els paràmetres de l’Informe d’Avaluació són públics i prèviament coneguts pels doctorands, i els resultats de l’avaluació es comuniquen als doctorands, als directors de tesis i a la Direcció de la línia de recerca doctoral.

Avaluació del la tesi doctoral
L’alumnat pot sol·licitar el dipòsit de la seva tesi al final del tercer any del programa. Transcorregut el termini legal de dipòsit i exposició pública, i autoritzada la seva defensa, es nomena el tribunal, amb les limitacions establertes per la normativa. La presidència del tribunal convoca la sessió pública de defensa, que és presencial i en dia lectiu. A l’acte de defensa hi poden intervenir tots els doctors presents en el moment i forma que estableixi la presidència del tribunal. Acabada la defensa i discussió de la tesi, el tribunal emet un informe escrit que agrega els informes d’avaluació de tots els membres del tribunal. La qualificació final pot ser No apte, Aprovat, Notable o Excel·lent, i en aquest darrer cas es farà constar amb un cum laude si la totalitat del tribunal ha votat la qualificació d’Excel·lent.