Programa de Doctorat

Competències Formatives del Programa de Doctorat

D’acord amb el que disposa l’article 5 del Decret del 30 d’abril del 2008, de creació del títol de doctorat, en acabar la seva formació, el doctorand ha d’acreditar haver assolit les competències següents:

  • CE01. Haver demostrat una comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi i el domini de les habilitats i dels mètodes d’investigació relacionats amb aquest camp.
  • CE02. Haver demostrat la capacitat de concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial d’investigació amb serietat acadèmica.
  • CE03. Haver realitzat una contribució a través d’una investigació original i inèdita que ampliï les fronteres del coneixement desenvolupant un corpus substancial, que mereixi la publicació indexada a escala nacional o internacional.
  • CE04. Ser capaç de fer una anàlisi crítica, una avaluació i una síntesi d’idees noves i complexes.
  • CE05. Saber comunicar-se amb els seus col·legues, amb la comunitat acadèmica en el seu conjunt i amb la societat en general sobre les seves àrees de coneixement.
  • CE06. Ser capaç de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l’avenç tecnològic, social o cultural dintre d’una societat basada en el coneixement.