Programa de Doctorat

Coordinació i Seguiment del Programa

Coordinació del Programa
D’acord amb el Reglament de Règim Interior de l’Escola de Doctorat J. H. Newman (art. 6) i la Normativa Reguladora dels Estudis de Doctorat, el programa ha de tenir un òrgan acadèmic unipersonal responsable de la Coordinació vertical de l’ensenyament. La persona que assumeix aquest càrrec és nomenada i remoguda per acord de la Comissió de Doctorat de l’EDN, a proposta de la Direcció.
La Coordinació del Programa de Doctorat correspon al Dr. Josep Serrano per Resolució del Rectorat 17/2020, de 22 de febrer.

Comissió de Seguiment del Programa
D’acord amb la Norma Reguladora de la Gestió del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat, el Programa ha de constituir la seva Comissió de Seguiment amb l’objectiu de garantir i millorar la seva qualitat, assumint a l’efecte la coordinació horitzontal del seguiment amb les següents funcions:

  • a) Analitzar sistemàticament el desenvolupament de l’ensenyament d’acord amb els protocols de qualitat establerts.
  • b) Elaborar l’informe anual de seguiment del Programa, d’acord amb l’ordenació establerta a l’Annex I de la Norma Reguladora de la Gestió del Sistema de Garantia de la Qualitat de la Universitat.
  • c) Aplicar al Programa els criteris i les instruccions emanades de la Comissió de Qualitat de la Universitat.
  • d) Estudiar, avaluar i proposar mesures que reverteixin en la millora de la qualitat del Programa en particular i de la Universitat en general.

La Comissió de Seguiment del Programa de Doctorat la composen les següents persones:

  • El Dr. J. Serrano, titular de la Coordinació del Programa, que la presideix.
  • La Dra. M. Mitjans, titular de la Prefectura del Servei Universitari de Gestió de la Qualitat, que actua de Secretària.
  • El Dr. M. B. Escolà, en representació del professorat de l’ensenyament.
  • El Sr. J. Puigvert, en representació de l’alumnat del Programa.
  • El Sr. J. Babeli, en representació del personal administratiu i tècnic vinculat a l’ensenyament.
  • El Dr. A. Albiol, nomenat pel Canceller en representació del Senat Acadèmic.