Programa de Doctorat

Garantia de la Qualitat del Programa

Procediments del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat
El SGIQ de la eUNIV (Norma Reguladora de la Gestió del SIGQ) comprèn els següents procediments: 

 • Avaluació de la qualitat de la docència per part de l’alumnat, dels titulats, del professorat i dels ens afins.
 • Avaluació de la qualitat dels serveis per part dels doctorands, dels doctorats, del professorat i del personal administratiu i tècnic vinculat al Programa.
 • Avaluació de la qualitat de les pràctiques externes, si n’hi ha, per part dels doctorands, dels doctorats, del professorat i dels ens afins al Programa.
 • Avaluació de la qualitat dels programes de mobilitat de l’alumnat, si n’hi ha, per part dels doctorands.
 • Avaluació de la inserció laboral dels titulats i la satisfacció dels actors implicats en el Programa.
 • Avaluació de la gestió de suggeriments i reclamacions de la comunitat universitària vinculada al Programa.
 • Avaluació del plantejament i aplicació dels criteris específics en el cas d’extinció o substitució del Programa.

Informe Anual de Seguiment del Programa
L’informe anual de seguiment del Programa s’ordena sistemàticament de la forma següent.

 • Organització i desenvolupament (Paràmetres d’avaluació 01).
 • Informació i transparència (Paràmetres d’avaluació 02).
 • Garantia interna de la qualitat (Paràmetres d’avaluació 03).
 • Personal acadèmic (Paràmetres d’avaluació 04).
 • Personal administratiu i tècnic (Paràmetres d’avaluació 05).
 • Resultats d’aprenentatge (Paràmetres d’avaluació 06).
 • Indicadors de rendiment i satisfacció (Paràmetres d’avaluació 07).

Memòria consolidada del Programa de Doctorat
Informe Final AQUA d’Avaluació del Programa de Doctorat