Programa de Doctorat

Matriculació i règim de dedicació al Programa de Doctorat

D’acord amb l’article 2 del Decret de 30 d’abril de 2008, de creació del títol de Doctorat, la preparació del doctorat s’efectua, seguint les recomanacions de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, en 3 anys a temps complet.
En conseqüència, l’alumnat del Programa de Doctorat ha de formalitzar tres matrícules successives i el còmput de la durada legal s’inicia amb la formalització de l’admissió del doctorand al programa (matrícula de tutela acadèmica) i finalitza amb la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral.
Els doctorands poden sol·licitar un màxim de 5 pròrrogues anuals, prèvia sol·licitud justificada i avalada per la direcció de la tesi.
També poden sol·licitar la baixa temporal en el programa, per motius personals degudament justificats, per un període màxim d’un curs acadèmic, ampliable a un segon més. Durant els períodes de baixa temporal es produeix la baixa de la condició d’investigador en formació i, per tant, queda en suspens tant aquesta condició com el termini de durada.
Tant la denegació de pròrroga com l’extinció del termini de permanència en els ensenyaments són, entre d’altres, causes de baixa definitiva del programa de doctorat, així com el transcurs d’un any acadèmic sense haver efectuat la matriculació al programa.
Abans de la primera matriculació al programa, els doctorands admesos han de signar el corresponent document de compromís personal que estableix la seva dedicació al programa, el respecte pels drets de propietat intel·lectual i la seva voluntat de donar compliment a totes les instruccions derivades del desenvolupament de les activitats formatives i de recerca. Aquest document és de caràcter normalitzat per a tot l’alumnat de doctorat i inclou els elements que permeten resoldre potencials conflictes.
Durant tota la durada dels tres anys previstos del Programa, així com durant les pròrrogues que es puguin concedir, els doctorands han de formalitzar les corresponents matrícules al programa en els terminis i formes que estableixi l’Escola de Doctorat. La matriculació acredita la condició d’investigador en formació de la Càtedra de recerca corresponent a tots els efectes durant la seva vigència.