Programa de Doctorat

Objectius i àmbits professionals del Programa de Doctorat

Objectius
D’acord amb l’article 1.1 del Decret de 23 d’abril de 2008, de creació del títol de doctor, els ensenyaments de Doctorat tenen com a finalitat la formació avançada i especialitzada de l’estudiant en les tècniques d’investigació, pot incloure cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació i a la recerca investigadora i inclou l’elaboració i la presentació de la tesi doctoral corresponent, consistent en un treball original i inèdit d’investigació.

Àmbits professionals
D’acord amb el que estableix el Marc Andorrà de Titulacions d’Ensenyament Superior, el Doctorat és un nivell d’ensenyament estatal que pot estar orientat a la recerca o a la innovació, entesa aquesta opcionalitat com la distinció entre un àmbit institucional científic-acadèmic o un àmbit aplicat o productiu.