Programa de Doctorat

Període formatiu del Programa de Doctorat

D’acord amb l’article 2.1 del Decret de 23 d’abril de 2008, de creació del títol de Doctorat, els programes de doctorat han de constar d’un període d’investigació preceptiu i d’un període de formació, exigible en funció de la formació acreditada pels doctorands.
El període de formació del Programa de Doctorat s’imparteix en modalitat no presencial o on-line (avaluació inclosa) i es realitza durant el primer any. La seva superació és obligatòria per a tot l’alumnat del programa, llevat que acrediti haver superat una formació equivalent en un altre programa de doctorat (en la resolució de reconeixement, si s’escau, la Comissió doctoral pot determinar l’obligatorietat de cursar-ne parts determinades si la formació acreditada no contempla la totalitat dels requeriments).
La formació doctoral s’articula en seminaris d’enfocament teòric i tallers d’enfocament pràctic, els quals són de perspectiva transversal (primer semestre) i de perspectiva específica, vinculada a la línia concreta de recerca doctoral que hagi escollit el doctorand.

 Formació doctoral transversalCaràcterSemestreHores
01El règim jurídic general de la recerca científicaSeminari1r.18
02L’ètica i la deontologia professional aplicada a la recerca científicaSeminari1r.12
03El disseny de la recerca doctoralSeminari1r.18
04Metodologia de la recerca doctoralTaller1r.18
05La comunicació científica aplicada a la recercaTaller1r.18
05Els recursos documentals aplicats a la recercaTaller1r.18
 Formació doctoral específicaCaràcterSemestreHores
06Marc teòric de la línia de recerca doctoralSeminari2n.18
07Marc metodològic de la línia de recerca doctoralTaller2n.18