La Universitat

I. Disposicions generals​

Article 1  Naturalesa jurídica

La Universitas Europaea IMF (eUniv) té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar com a societat limitada andorrana.

Article 2  Caràcter propi

 1. La eUniv és una institució d’ensenyament superior compromesa amb l’assoliment de les finalitats assumides per les directrius de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior:
  1. ) Fomentar el coneixement, la cultura i els valors democràtics.
  2. ) Afavorir i difondre la recerca científica i la innovació.
  3. ) Afavorir el desenvolupament del pensament crític, el raonament lògic, el mètode científic i la capacitat d’anàlisi.
  4. ) Fomentar el desenvolupament competencial, l’autonomia i l’adaptabilitat de tots els actors de l’ensenyament superior.
  5. ) Afavorir un entorn, una economia i una societat sostenibles.
  6. ) Adequar l’oferta formativa a les necessitats del mercat laboral presents i futures.
  7. ) Assegurar l’equilibri entre teoria i pràctica fomentant estades formatives.
  8. ) Capacitar l’alumnat per a l’exercici professional.
  9. ) Gestionar la qualitat per garantir la millora continuada de l’ensenyament superior.
 2. La eUniv fa seus els principis fonamentals de l’ensenyament superior:
  1. ) L’ús de mètodes crítics en l’estudi dels coneixements tecnològics, científics i humanístics.
  2. ) La interrelació entre ensenyament i recerca.
  3. ) La mobilitat d’estudiants, professorat, personal investigador i personal administratiu i tècnic.
  4. ) La interdisciplinarietat.
  5. ) La cooperació nacional i internacional.
  6. ) La llibertat de càtedra.
  7. ) La transparència.
 3. La eUniv és una institució creadora i difusora de cultura com a via cap a la consecució d’una societat més justa; en tant que Universitat andorrana, posa atenció especial en la llengua, cultura i patrimoni del Principat, alhora que fomenta l’esperit d’universalitat consubstancial al concepte d’Universitat.

Article 3  Autonomia institucional

La eUniv és una institució dedicada a l’educació superior i a la investigació, mitjançant la docència, la recerca i la formació continuada, i es fonamenta en el principi d’autonomia universitària, que s’expressa en la llibertat de càtedra, d’investigació i d’estudi i comprèn:

 1. ) Elaboració de les seves pròpies normes d’organització i funcionament, així com de la resta de normes de règim intern.
 2. ) Elecció, designació i remoció dels corresponents òrgans de govern i representació.
 3. ) Creació d’estructures específiques que actuïn com a suport de la recerca i de la docència.
 4. ) Elaboració de plans d’estudis i recerca i d’ensenyaments específics de formació al llarg de tota la vida.
 5. ) Selecció, formació i promoció del personal docent i de recerca i d’administració i serveis, així com la determinació de les condicions en que han de desenvolupar les seves activitats.
 6. ) Admissió, règim de permanència i verificació de coneixements dels estudiants.
 7. ) Expedició dels diplomes i dels títols propis.
 8. ) Elaboració, aprovació i gestió dels pressupostos i l’administració dels béns.
 9. ) Establiment i modificació de les relacions de llocs de treball.
 10. ) Establiment de relacions amb altres entitats per a la promoció i desenvolupament de les finalitats institucionals.
 11. ) Qualsevol altra competència necessària per a l’adequat compliment de les funcions pròpies de la Universitat.

Article 4  Seu

La eUniv té la seva seu central a la parròquia d’Andorra la Vella. Aquesta radicació no exclou que pugui estendre les activitats a altres parròquies o àmbits territorials com escau al caràcter inherent a la institució universitària.

Article 5  Llengua

 1. La llengua pròpia de la eUniv és la catalana.
 2. La eUniv promourà el desenvolupament de competències lingüístiques en altres llengües, que podran tenir el caràcter de llengua vehicular en el desenvolupament de programes acadèmics i de recerca.

Article 6  Comunitat educativa

 1. Constitueix la comunitat universitària de la eUniv el seu alumnat, el personal docent, el personal investigador, i el personal administratiu i tècnic.
 2. Tots els membres de la comunitat universitària de la eUniv tenen dret a ésser informats i participar de les activitats de la institució, d’acord amb els procediments que corresponguin i a través dels mitjans de comunicació corporatius.

Article 7  Identitat corporativa

 1. La denominació oficial de la eUniv en llengua llatina és Universitas Europaea IMF; les seves traduccions al català o a altres llengües modernes s’empraran com a marques registrades.
 2. L’escut de la eUniv incorpora en la seva part central e inferior la reproducció de l’Arbre de la Ciència, i en la part superior el llibre obert amb les lletres llatines majúscules A i M, corresponents a l’Alma Mater universitària. Per sobre de l’escut una banda plegada inscriu IMF, acrònim del lema Impetus Maxima Fovet.

Article 8  Distincions

 1. La eUniv concedeix tres distincions universitàries al mèrit:
  1. ) El Doctorat Honoris Causa és la distinció acadèmica màxima que s’atorga en reconeixement de les aportacions al món de les lletres, les arts i les ciències, o en el compromís en la defensa dels valors i principis universitaris.
  2. ) La Condecoració Sedes Sapientiae és la distinció institucional que es concedeix a aquelles persones que hagin destacat pel seu suport a la eUniv.
  3. ) La Medalla H. Newman és la distinció corporativa que es concedeix als membres del professorat de la eUniv en raó dels seus especials mèrits en l’exercici de la seva tasca docent.
  4. ) La Medalla Layret és la distinció corporativa que es concedeix als membres del personal no docent de la eUniv en raó dels seus especials mèrits en l’exercici de la seves tasques professionals.
  5. ) La Medalla L. Heiberg és la distinció corporativa que es concedeix als membres del personal investigador de la eUniv en raó dels seus especials mèrits en l’exercici de la seva tasca investigadora.
  6. ) La Medalla Regiomontanus és la distinció corporativa que es concedeix als membres del col·lectiu de l’alumnat de la eUniv en raó dels seus especials mèrits acadèmics.
 2. La concessió de les distincions universitàries correspon a la Junta Acadèmica, a proposta de qualsevol dels òrgans acadèmics i de govern de la eUniv.