La Universitat

III. Òrgans d’assessorament i vetlla​

Article 12  Cancelleria

  1. La Cancelleria és l’òrgan unipersonal d’assessorament i vetlla de la eUniv, i com a tal li correspon a presidir el Senat Acadèmic i el Claustre i exercir les funcions de Síndic de Greuges de la comunitat universitària.
  2. La Junta General nomena la persona titular de la Cancelleria, per un mandat renovable de quatre cursos acadèmics.

Article 13  Senat Acadèmic

  1. El Senat Acadèmic és l’òrgan col·legiat consultiu superior de la eUniv.
  2. Correspon al Senat Acadèmic avaluar i informar sobre les propostes que li siguin elevades per la Junta General o per l’Acadèmica; així mateix, el Senat Acadèmic pot traslladar a aquests òrgans propostes d’iniciativa pròpia, tant de caràcter institucional com estrictament acadèmic.
  3. El nomenament dels membres del Senat Acadèmic correspon a la Junta General, a proposta seva, de la Cancelleria o de la Junta Acadèmica, per un mandat de quatre anys renovables.