La Universitat

IV. Òrgans acadèmics​

Article 14  Junta Acadèmica

 1. La Junta Acadèmica és l’òrgan col·legiat acadèmic superior de la eUniv.
 2. Constitueixen la Junta Acadèmica de la eUniv les persones titulars del Rectorat, que la presideix, del Protonotariat Acadèmic, que exerceix la secretaria, dels Vicerectorats i de les Direccions dels centres docents i de recerca propis de la eUniv. L’Administrador o, en lloc seu, l’Ecònom o el Clavari, assisteix a les sessions de la Junta Acadèmica amb veu però sense vot.
 3. Les competències de la Junta Acadèmica són:
  1. ) Elevar a la Junta General per a la seva aprovació, si s’escau, propostes de:
   • — Reforma estatutària.
   • — Creació i supressió o adscripció i desadscripció de centres docents o de recerca.
   • — Implantació o extinció d’estudis estatals o propis.
   • — Configuració i modificació anual de la plantilla de personal acadèmic, així com el seu sistema de selecció i de promoció i els criteris per a la concessió de permisos, excedències i anys sabàtics al professorat, així com de nomenament de professors emèrits.
   • — Convenis de cooperació amb altres institucions superiors d’ensenyament o recerca.
   • — Creació, fusió i supressió de serveis universitaris.
   • — Establiment del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat.
  2. ) Aprovar les propostes sobre:
   • — Normes acadèmiques.
   • — Règim d’admissió d’alumnes i les condicions de permanència d’acord amb la legislació vigent.
   • — Calendari acadèmic anual i plurianual.
   • — Memòria anual d’activitats de la Universitat.
   • — Atorgament del Doctorat Honoris Causa de la eUniv.
   • — Resolució de conflictes competencials entre els òrgans acadèmics.
  3. ) Qualsevol altra competència acadèmica que no hagi estat atribuïda estatutàriament a un altre òrgan.

Article 15  Claustre

 1. El Claustre Universitari és el màxim òrgan de participació de la comunitat universitària, que es reuneix al finalitzar cada curs i es composa de membres nats i electes.
 2. Són membres nats les persones titulars dels següents càrrecs:
  1. ) Cancelleria, que és qui el convoca i presideix.
  2. ) Rectorat.
  3. ) Vicerectorat.
  4. ) Deganat del Col·legi Universitari F. Layret.
  5. ) Direcció de l’Escola de Doctorat J. H. Newman.
  6. ) Direcció de l’Escola de Llengües Clàssiques.
  7. ) Direccions dels instituts de recerca.
  8. ) Direccions de les càtedres de recerca especialitzada.
 3. Són també membres nats les persones que hagin estat membres de la Junta Acadèmica i els Doctors Honoris Causa de la eUniv.
 4. Són membres electes:
  1. ) Deu representants del professorat titular.
  2. ) Sis representants del professorat col·laborador.
  3. ) Tres representants del professorat ajudant.
  4. ) Un representant del personal administratiu i tècnic de cada servei universitari.
  5. ) Tots els membres electes del Consell de l’Alumnat.
 5. Són competències del Claustre:
  1. ) Vetllar pel compliment dels Estatuts i les normes universitàries.
  2. ) Ésser informat de les línies generals d’actuació a la eUniv, en la docència, la investigació, en l’administració i en la gestió.
  3. ) Debatre sobre la qualitat dels ensenyaments i serveis universitaris i formular propostes de millora.
  4. ) Ésser oït en el nomenament del Rectorat i del Canceller.

Article 16  Rectorat

 1. El Rectorat és la màxima autoritat acadèmica de la eUniv i ostenta la seva representació davant totes les instàncies institucionals i acadèmiques del sistema universitari.
 2. La persona titular de l’òrgan ha de ser un acadèmic de reconeguda trajectòria, amb el grau de doctor.
 3. El nomenament i cessament de del Rectorat correspon a la Junta General, a proposta de la Presidència, després d’oït el Claustre Universitari.
 4. El mandat ordinari del Rectorat és de quatre anys, i no s’estableixen límits en la seva renovació.
 5. Les competències del Rectorat són les següents:
  1. ) Presidir la Junta Acadèmica i definir, d’acord amb la Junta General, les grans línies de gestió de la eUniv, i vigilar-ne el compliment.
  2. ) Subscriure i denunciar acords i convenis amb altres Universitats, Administracions, persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i autoritzar l’ús en aquests acords i convenis de la denominació i emblema de la eUniv, fet del qual donarà notícia a la Junta Acadèmica i a la Junta General.
  3. ) Proposar a la Junta General, a través de l’Ecònom, la contractació del personal acadèmic, d’acord amb el procediment que reglamentàriament es determini.
  4. ) Proposar a la Junta General el nomenament i la destitució dels càrrecs acadèmics que corresponguin d’acord amb l’organització acadèmica de la eUniv.
  5. ) Convocar eleccions per a representants en els diversos òrgans de la Universitat.
  6. ) Reconèixer grups d’investigació en els termes que s’estableixi reglamentàriament.
  7. ) Desenvolupar les funcions de representació externa i institucional de la Universitat.
  8. ) Exercir les altres competències acadèmiques que li atribueixi la legislació vigent, els Estatuts presents, i totes aquelles que li siguin confiades o delegades pels òrgans acadèmics col·legiats.
 6. El Rectorat podrà nomenar i cessar, entre el professorat doctor de la eUniv, un o més vicerectors amb encàrrecs funcionals específics i competències delegades a l’efecte.

Article 17  Protonotariat Acadèmic

 1. El Protonotariat és l’òrgan acadèmic unipersonal fedatari dels actes i acords de la Junta Acadèmica i responsable de la gestió acadèmica de la eUniv amb rang de Vicerectorat.
 2. El nomenament i cessament de la persona titular del càrrec correspon a la Junta General, a proposta de la Presidència, i el mandat ordinari del càrrec és de quatre anys renovables.
 3. Les competències del Protonotariat són les següents:
  1. ) Assistir el Rectorat en les tasques de direcció acadèmica de la Universitat.
  2. ) Aixecar i custodiar les actes de les sessions dels òrgans col·legiats de la Universitat.
  3. ) Vetllar pel compliment de la normativa general i pròpia de la eUniv, dels acords dels òrgans col·legiats i de les resolucions del Rectorat, i n’ordenarà i en preveurà la seva publicitat.
  4. ) Dirigir el Registre General, custodiar l’Arxiu Central de la eUniv i el Segell, i expedir les certificacions que corresponguin.
  5. ) Organitzar i vetllar pel bon fi dels processos electorals que es desenvolupin en la Universitat.
  6. ) Coordinar l’activitat administrativa dels centres.
  7. ) Organitzar i vigilar la custòdia de les actes de qualificació.
  8. ) Elaborar la memòria anual de la Universitat per presentar-la a la Junta Acadèmica.
  9. ) Organitzar els actes solemnes de la Universitat i tenir cura del compliment del protocol universitari.
  10. ) Qualsevol altra competència que li sigui delegada pel Rectorat.

Article 18  Direccions de centres

 1. Els centres docents i de recerca de la eUniv tenen un òrgan acadèmic unipersonal de direcció que ostenta la seva representació i n’exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària.
 2. La Junta General, a proposta de la Presidència, després d’oïda la Junta Acadèmica, nomena i cessa, entre el professorat titular de la eUniv, les persones titulars de les Direccions per un mandat ordinari de quatre anys renovables.
 3. Correspon a les Direccions dels centres de la eUniv:
  1. ) Dirigir i supervisar la docència i les activitats del centre.
  2. ) Proposar al Rectorat el nomenament d’una Sotsdirecció, si s’escau.
  3. ) Reconèixer els estudis dels alumnes que així ho sol·licitin, escoltats els responsables de les àrees de coneixement afectades, i de conformitat amb les normes aplicables.
  4. ) Vetllar pel compliment de les normes que afectin el centre i, en especial, les relatives al bon funcionament dels serveis i al manteniment de la convivència acadèmica.
  5. ) Fomentar les activitats culturals i d’extensió universitària, d’acord amb la programació general de la Universitat.
  6. ) Proposar la implantació de noves titulacions, l’extinció de les implantades o les modificacions dels plans d’estudi.

Article 19  Secretaries de centres

 1. Els centres docents i de recerca de la eUniv tenen un òrgan acadèmic unipersonal de Secretaria Tècnica encarregat d’assistir a les direccions en les tasques de govern ordinari del centre, d’informar sobre el compliment de les normes acadèmiques, de custodiar la documentació i els expedients acadèmics, de tramitar l’expedició dels títols i de certificar, amb el vist-i plau de la Direcció, els documents i acords emesos.
 2. La Secretaria Tècnica és nomenada i remoguda pel Rectorat, a proposta del Protonotariat, entre el professorat doctor de la eUniv, per un període de quatre anys renovable per períodes successius iguals. La persona titular de l’òrgan ha de ser un acadèmic amb el grau de doctor.

Article 20  Coordinacions d’estudis

 1. Els estudis estatals implantats a la eUniv tenen un òrgan acadèmic unipersonal responsable de la seva coordinació acadèmica que exerceix les funcions previstes en el sistema de garantia interna de la qualitat de la Universitat.
 2. Les Coordinacions d’estudis són nomenades i remogudes pel Rectorat, per acord de la Junta Acadèmica, entre el professorat dels estudis, per un període de quatre anys renovable per períodes successius iguals. Les persones titulars de l’òrgan han de ser acadèmics amb el grau de doctor.