La Universitat

II. Òrgans d’administració i gestió​

Article 9  Junta General

  1. La Junta General és l’òrgan col·legiat superior d’administració i govern de la eUniv.
  2. Correspon a la Junta General les competències generals previstes pel règim jurídic vigent i pels estatuts societaris, d’acord amb les quals ordena també el seu règim de funcionament.

Article 10  Administració

  1. La Junta General nomena i cessa un Administrador general i únic que exerceix les funcions unipersonals previstes pel règim jurídic societari andorrà.
  2. L’Administrador General assumeix les funcions d’Ecònom i de Clavari de la eUniv, i les pot exercir personalment o mitjançant delegació expressa autoritzada per la Junta General.
  3. Correspon a l’Ecònom la gestió administrativa i de personal i la direcció dels serveis universitaris.
  4. Correspon al Clavari la gestió pressupostària, financera i de tresoreria de la eUniv, així com informar sobre la viabilitat econòmica de les propostes d’implantació de programes formatius, projectes de recerca, convenis amb tercers, o de qualsevol iniciativa universitària que comprometi l’exercici pressupostari.

Article 11  Prefectures

  1. Les Prefectures de cada servei universitari són els òrgans tècnics unipersonals responsables de la seva gestió i exerceixen les seves funcions sota la coordinació de l’Ecònom.
  2. Les Prefectures de cada servei universitari són les responsables de la coordinació de la Comissió Tècnica de Seguiment del servei que s’estableixi en virtut del sistema de garantia interna de la qualitat de la eUniv.