La Universitat

V. Estructura acadèmica​

Article 21  Centres

 1. La eUniv, per tal d’atendre de la manera més adequada l’activitat docent i investigadora s’estructura en centres universitaris.
 2. La creació, modificació o supressió de centres universitaris a la eUniv correspon a la Junta General, d’acord amb el que estableixi la legislació vigent.
 3. A fi de reforçar les relacions amb la societat i en especial amb el món professional i empresarial, la eUniv podrà dotar-se, per a cadascun dels centres, d’un consell assessor amb funcions consultives.
 4. La eUniv podrà establir convenis amb altres entitats i institucions públiques o privades per a impartir ensenyaments superiors, universitaris o especialitzats, i per a dur a terme programes conjunts de recerca.
 5. Els centres de la eUniv elaboraran una programació plurianual d’activitats i un informe de gestió anual que s’incorporarà a la memòria de la Universitat.
 6. El Col·legi Universitari F. Layret (cufl) és el centre de la eUniv responsable de la implantació dels títols estatals de DPA, Bàtxelor i de Màster.
 7. L’Escola de Doctorat J.H. Newman (edn) és el centre de la eUniv responsable de la implantació dels programes de doctorat.
 8. L’Institut Feedback d’Investigació Aplicada (ifia) és el centre de la eUniv responsable de l’impuls, desenvolupament i organització de les activitats de recerca aplicada de la Universitat.
 9. L’Escola de Llengües Clàssiques (elc) és el centre de la eUniv responsable d’implantar els programes de llengües clàssiques i de cooperar en la implantació dels ensenyaments de Bàtxelor i de Màster d’orientació humanística i filològica.

Article 22  Centres adscrits

 1. La eUniv pot tenir adscrits centres d’ensenyament superior andorrans o estrangers, per a la impartició d’estudis propis o estatals, d’acord amb el règim jurídic vigent.
 2. La eUniv incorpora com a centres adscrits per a la impartició d’estudis propis de la Universitat a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona i a la IMF International Business School de Madrid, d’acord amb els convenis establerts a l’efecte.