La Universitat

VI. Estructura de gestió​

Article 23  Servei universitaris

  1. Els serveis universitaris són unitats orgàniques que presten serveis específics a la Universitat, tant d’ajut a l’estudi, a la docència i a la recerca, com d’atenció a la comunitat universitària i a la societat en general.
  2. La creació, modificació, supressió o fusió de serveis universitaris correspon a la Junta General, a iniciativa pròpia o a proposta de la Junta Acadèmica. L’acord de creació ha de contemplar l’estructura, les funcions i la seva dependència orgànica, així com la designació, si és el cas, del cap o director del servei i el règim contractual.
  3. Els serveis podran ser organitzats, prestats i gestionats per la eUniv o bé podran ser prestats per altres persones o entitats en virtut de convenis o concessions aprovats per la Junta General.
  4. Les Prefectures dels serveis universitaris depenen del Protonotariat o del Vicerectorat en el qual es delegui, que és qui nomena i cessa els seus titulars, els quals han de ser membres del personal administratiu i tècnic de la eUniv amb titulació superior, per un mandat indefinit. 

Article 24  Gestió acadèmica

El Servei de Gestió Acadèmica és l’òrgan encarregat del sistema d’accés de l’alumnat, de llur matriculació i manteniment dels corresponents expedients acadèmics, de la certificació acadèmica, de la tramitació de les expedicions de títols, de l’estadística universitària, i de la gestió i custòdia del Registre i l’Arxiu General. La persona titular de la seva prefectura és el Praelector de la Universitat.

Article 25  Gestió docent

El Servei de Gestió Docent és l’òrgan encarregat de la gestió de la plataforma docent de la eUniv, del programa de formació continuada del professorat, del laboratori d’innovació docent, i de l’actualització i control de qualitat dels continguts, activitats formatives i metodologies docents dels estudis implantats.

Article 26  Gestió de les Tecnologies Educatives

El Servei de Gestió de les TIC és l’òrgan encarregat de manteniment i actualització dels recursos informàtics dedicats a la docència i del equips tecnològics dedicats a la informació i la comunicació.

Article 27  Gestió tutorial i de l’Orientació

El Servei de Gestió Tutorial i Orientació és l’òrgan encarregat de la gestió del pla d’acció tutorial, de la gestió del programa d’orientació al alumnat, i del programa de formació tutorial per al professorat. La persona titular de la seva prefectura és el Tutor Major de la Universitat.

Article 28  Garantia de la qualitat

El Servei de Garantia de la Qualitat és l’òrgan encarregat de la gestió dels procediments vinculats al sistema de garantia interna de la qualitat de la eUNIV.

Article 29  Recerca i CRA

El Servei de Gestió del CRA i la Recerca és l’òrgan encarregat de gestionar la programació de la investigació, el laboratori de recerca, i el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la Universitat.

Article 30  Comunicació i promoció

  1. El Servei de Comunicació i Promoció és l’òrgan encarregat de la gestió de la comunicació exterior de la Universitat i de la informació sobre l’oferta formativa, requisits d’accés, condicions d’admissió i règim docent.
  2. Aquest servei és el responsable de la gestió de l’oficina de l’Espai Alumni.