La Universitat

VII. Comunitat universitària​

Article 31  Alumnat

 1. Tenen la condició d’alumnat de la eUniv totes les persones matriculades en qualsevol ensenyament implantat en un centre de la Universitat.
 2. L’alumnat gaudeix dels drets següents:
  1. ) Gaudir d’igualtat d’oportunitats i no patir cap mena de discriminació.
  2. ) Rebre una orientació i una informació adequades en relació amb els estudis i les seves competències i sortides professionals.
  3. ) Rebre una docència de qualitat i l’assistència necessària del professorat.
  4. ) Ser avaluats amb criteris de transparència, rigor i objectivitat.
  5. ) Gaudir de representació al Claustre i al Consell d’Estudiants de la Universitat.
  6. ) Exercir la llibertat d’expressió, reunió i associació en el marc universitari.
  7. ) Utilitzar els serveis universitaris de forma adequada i accessible.
  8. ) Qualsevol altre dret que emani de les normatives de la Universitat o dels convenis establerts amb tercers.
 3. L’alumnat assumeix els deures següents:
  1. ) Desenvolupar l’activitat d’estudi amb la dedicació i l’aprofitament necessaris.
  2. ) Complir els estatuts i les normes internes de la Universitat.
  3. ) Exercir la representació en els òrgans universitaris, així com elegir els seus representants al Consell d’Estudiants, d’acord amb les normes de la Universitat.
  4. ) Participar en els processos de gestió de la qualitat previstos pel sistema de garantia interna de la Universitat i per l’Agència de Qualitat d’Andorra.
  5. ) Contribuir a l’acompliment de les finalitats i a la millora del funcionament de la Universitat.

Article 32  Representació

L’alumnat de la eUniv exerceix el seu dret de representació i participació a través del Consell de l’Alumnat. Els membres d’aquest òrgan col·legiat s’elegeixen anualment per sufragi universal de tot l’alumnat matriculat i s’escull un representant per cada curs dels estudis implantats.

Article 33  Règim disciplinari

 1. L’alumnat resta sotmès al Reglament de Règim Disciplinari de la eUniv, que és públic i tipifica les faltes susceptibles de la corresponent sanció, així com el procediment per a la incoació i resolució del expedients disciplinaris, que en tot cas ha de salvaguardar els drets de l’alumnat implicat.
 2. L’ordenació d’incoacions d’expedients disciplinaris a l’alumnat és competència de la Cancelleria, en exercici de les seves funcions de Sindicatura de Greuges. El Praelector actuarà en tots els expedients com a secretari de les instruccions.

Article 34  Alumni

Les persones titulades per la eUniv tenen dret a ser informades de les activitats universitàries i a participar-ne. L’oficina de l’Espai Alumni de la eUniv s’encarrega d’atendre aquest col·lectiu, informar-lo i vehicular llurs propostes i suggeriments.

Article 35  Personal acadèmic

 1. El personal acadèmic de la eUniv, en exercici de les seves funcions professionals ordinàries, desenvolupa activitats docents, de recerca i de gestió acadèmica.
 2. El Rectorat atorga anualment la venia docendi, que comporta l’exercici de la docència amb responsabilitat plena.
 3. El personal acadèmic de la eUniv li és aplicable la legislació andorrana general i el règim disciplinari i sancionador en particular.
 4. Són drets del personal acadèmic de la eUniv:
  1. ) Exercir la llibertat de càtedra.
  2. ) Contribuir a l’elaboració dels plans docents i, si escau, dels projectes de recerca.
  3. ) Disposar dels mitjans adequats per a la realització de la seva tasca docent i investigadora, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de la Universitat.
  4. ) Formar part d’equips d’investigació i percebre ajuts que puguin contribuir a la seva activitat investigadora.
  5. ) Participar en activitats de formació continuada que permetin l’actualització dels seus coneixements.
  6. ) Programar, desenvolupar i avaluar els estudis teòrics i pràctics impartits en els centres de la Universitat, en les matèries de la seva àrea de coneixement, que figurin en els plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols acadèmics, sense perjudici de la coordinació que estableix la Universitat en aquest sentit.
  7. ) Ser avaluat en el compliment de les seves obligacions universitàries.
  8. ) Exercir la llibertat d’expressió, reunió i associació.
  9. ) Utilitzar les instal·lacions i els serveis universitaris.
  10. ) Realitzar activitats per millorar la capacitat professional i aplicar els coneixements adquirits en benefici de la societat andorrana.
  11. ) Tenir el reconeixement de l’activitat intel·lectual de les obres pròpies, d’acord amb la normativa vigent.
 5. Són deures del personal acadèmic de la eUniv:
  1. ) Assumir les responsabilitats dels càrrecs per als quals hagi estat designat.
  2. ) Exercir personalment les seves obligacions docents i investigadores i les altres que es derivin de la seva relació amb la Universitat d’acord amb els Estatuts i amb qualsevol altra normativa aplicable.
  3. ) Mantenir actualitzats els seus coneixements científics i competències docents i investigadores.
  4. ) Atendre la diversitat del alumnat.
  5. ) Informar l’alumnat sobre els seus criteris d’avaluació.
  6. ) Respectar els altres membres de la comunitat universitària i les tasques que desenvolupin, així com la pacífica convivència i la llibertat de càtedra.
  7. ) Participar en els processos del sistema de garantia interna de la qualitat de la Universitat i de l’AQUA.
  8. ) Participar en els òrgans acadèmics col·legiats de la Universitat, així com elegir els seus representants.
  9. ) Contribuir a l’acompliment de les finalitats i a la millora de la EUNIV, i en especial col·laborar a l’establiment dels continguts i les metodologies de la docència i dels programes d’investigació, d’acord amb els avenços de la seva disciplina.
  10. ) Respectar els Estatuts i altres normes de la Universitat.

Article 36  Professorat titular

 1. La categoria del Professorat Titular de la eUniv correspon al personal acadèmic doctorat, amb dedicació ordinària a la Universitat, que assumeix la direcció de projectes de recerca i la docència plena en tots els nivells d’estudis implantats.
 2. El Professorat Titular de la eUniv jubilat que manté la seva participació en projectes de recerca o de doctorat rep el reconeixement d’Emèrit, d’acord amb la normativa específica que reguli aquesta situació.
 3. El Professorat Titular de la eUniv que acredita l’avaluació positiva de la seva activitat científica per part d’una agència externa de qualitat, rep el reconeixement de Catedràtic.
 4. El Professorat Titular de la eUniv que es dedica exclusivament a la recerca rep reconeixement d’Investigador.

Article 37  Professorat col·laborador

 1. La categoria del Professorat Col·laborador de la eUniv correspon al personal acadèmic amb el títol de màster o nivell equivalent, que assumeix docència plena en els ensenyaments de bàtxelor o de màster.
 2. El Professorat Col·laborador que participa en un projecte de recerca doctoral de la eUniv rep el reconeixement d’Investigador Doctorand.

Article 38  Professorat visitant

 1. La categoria del Professorat Visitant de la eUniv correspon al personal acadèmic d’altres institucions d’educació superior, que assumeix un encàrrec docent eventual i ple en els estudis implantats, d’acord amb la seva titulació acreditada.
 2. El Professorat Visitant de la eUniv que participa en projectes de recerca de la Universitat rep el reconeixement d’Investigador Visitant.

Article 39  Professorat ajudant

 1. La categoria del Professorat Ajudant de la eUniv correspon al personal acadèmic amb el títol de màster o nivell equivalent que s’encarrega de les tasques de suport a la docència i la recerca i de tutoria del alumnat.
 2. El Professorat Ajudant de la eUniv que exerceix funcions tutorials a l’alumnat rep el reconeixement de Tutor.

Article 40  Personal no acadèmic

 1. El personal administratiu i tècnic constitueix el grup de la plantilla general de personal dedicat a les funcions de gestió, execució, suport i assistència per a la prestació dels serveis propis de la Universitat, sense perjudici d’eventuals col·laboracions en la docència i la investigació en virtut del seu nivell de titulació, capacitat i especialització.
 2. El personal administratiu i tècnic s’incorpora a la plantilla de la eUniv seguint el règim jurídic andorrà aplicable a l’efecte.
 3. Són drets del personal no acadèmic:
  1. ) Participar i exercir la representació en tots aquells òrgans universitaris col·legiats en els quals estigui prevista.
  2. ) Exercir la llibertat d’expressió, reunió i associació.
  3. ) Disposar dels recursos adequats per al desenvolupament de les seves funcions.
  4. ) Participar en activitats de formació continuada que permetin l’ampliació i l’actualització dels seus coneixements.
  5. ) Utilitzar les instal·lacions i els serveis universitaris.
  6. ) Intervenir, mitjançant els seus representants, en la negociació de les seves condicions de treball.
 4. Són deures del personal no acadèmic:
  1. ) Observar els Estatuts fundacionals i les altres normes d’organització i funcionament de la Universitat.
  2. ) Contribuir a l’acompliment de les finalitats i a la millora de la eUniv.
  3. ) Assumir les responsabilitats dels càrrecs per als quals hagi estat designat.
  4. ) Mantenir actualitzats els seus coneixements i competències.
  5. ) Exercir les funcions assignades al seu lloc de treball i les altres que es derivin de la seva relació amb la Universitat, d’acord amb els Estatuts i les normes que se’n derivin.
  6. ) Participar en les activitats de la vida universitària.
  7. ) Participar en els processos del sistema de garantia interna de la qualitat de la Universitat i de l’AQUA.
 5. El personal no acadèmic de la eUniv resta sotmès a l’aplicació del règim disciplinari i sancionador previst pel règim jurídic laboral andorrà.