La Universitat

VIII. Ensenyaments​

Article 41  Titulacions universitàries

 1. Els títols universitaris estatals andorrans els crea, regula i expedeix el ministeri competent en matèria d’ensenyament superior.
 2. La eUniv crea, regula i expedeix els seus títols propis, a l’empara del règim jurídic vigent.
 3. La eUniv pot implantar títols estatals o propis conjuntament amb d’altres institucions d’ensenyament superior, d’acord amb el règim jurídic establert a l’efecte.

Article 42  Admissió

 1. L’admissió als ensenyaments estatals i propis de la eUniv es fa efectiva aplicant els principis d’igualtat i mèrit a les persones sol·licitants, i en cap cas es poden aplicar règims discrecionals que puguin generar discriminacions.
 2. La eUniv pot establir règims especials d’admissió per a afavorir persones i col·lectius que requereixin d’un suport i protecció en raó de les seves circumstàncies.

Article 43  Títols propis

 1. Els títols propis de la eUniv s’articulen en funció del nivell acadèmic requerit per a l’accés, i s’ordenen d’acord amb la seva càrrega acadèmica.
 2. Els títols propis de Postgrau de la eUniv són els següents:
  1. ) Títol de Postgrau Superior (mínim de 60 crèdits ECTS).
  2. ) Títol de Postgrau d’Especialització (mínim de 48 crèdits ECTS).
  3. ) Títol de Postgrau d’Iniciació (mínim de 36 crèdits ECTS).
 3. Els títols propis de Pregrau de la eUniv són els següents:
  1. ) Diploma d’Estudis Avançats (mínim de 24 crèdits ECTS).
  2. ) Diploma d’Estudis Inicials (mínim de 12 crèdits ECTS).
 4. La condició d’estudis no estatals es fa constar en el document acreditatiu de la titulació obtinguda.
 5. Els títols propis de la Universitat els emet el centre responsable de la seva impartició.