La Universitat

X. Recerca​

Article 50  Finalitats

 1. La investigació a la eUniv té com a finalitats les següents:
  1. ) El desenvolupament i la transferència del coneixement.
  2. ) La millora i actualització de la docència.
  3. ) La formació de capital humà en els àmbits científic, tecnològic i humanístic.
  4. ) La cooperació i l’intercanvi amb altres agents científics i socials.
  5. ) La competitivitat i la innovació dels sectors sobre els quals es desenvolupi la recerca.
 2. Per a l’assoliment d’aquestes finalitats, la eUniv establirà acords i convenis de cooperació amb organitzacions i institucions de recerca públiques i privades.

Article 51  Organització

 1. L’IFIA és el centre responsable de l’ organització de les activitats de recerca de la eUniv.
 2. El desenvolupament de línies de recerca afins es fa efectiu mitjançant la creació, al si de l’IFIA, de càtedres de recerca especialitzades.
 3. Les càtedres de recerca especialitzades poden ser pròpies de la Universitat o interuniversitaries i participats per altres entitats públiques o privades mitjançant conveni o altres formes de cooperació.
 4. La eUniv també podrà vincular, mitjançant conveni, centres d’investigació la titularitat dels quals sigui d’un altra entitat pública o privada.
 5. La creació, supressió o vinculació de càtedres correspon a la Junta Acadèmica, a iniciativa pròpia o a proposta del Senat Acadèmic o de l’IFIA.

Article 52  Programació

 1. La Comissió de l’IFIA és l’òrgan encarregat de programar l’activitat investigadora de la eUniv.
 2. La programació de recerca serà de previsió plurianual i per a la seva aprovació és preceptiu i vinculant l’informe del Senat Acadèmic i de l’Ecònom.
 3. La Comissió de l’IFIA estudiarà i resoldrà totes les propostes de recerca que li siguin trameses pel personal acadèmic de la eUniv, així com les d’agents externs que li siguin sotmeses pels òrgans de govern, consultius o acadèmics de la Universitat.
 4. Els resultats del desenvolupament del programa general de recerca seran objecte d’un informe anual preceptiu que s’incorporarà a la memòria d’activitats de la Universitat.