La Universitat

XI. Garantia de la qualitat​

Article 53  Manual del sistema

El sistema de garantia de la qualitat de la eUniv s’articula a través del Manual del Sistema de Gestió Interna de la Qualitat (MSGIC), elaborat pel Servei de Garantia de la Qualitat, aprovat per la Junta Acadèmica i ratificat per la Junta General.

Article 54  Execució

  1. L’execució del que disposa el MSGIC és responsabilitat del Protonotariat, de qui depèn el Servei de Garantia de la Qualitat, encarregat de la gestió documental del sistema.
  2. Els processos vinculats a l’organització i implementació del Sistema de Qualitat es regulen en la seva norma específica.

Article 55

Les direccions de estudis convoquen les respectives comissions de seguiment de la qualitat de cada títol i es responsabilitzen de l’elaboració de l’informe anual de seguiment, així com de l’avaluació que correspongui.