La Universitat

lexibilitat

La tradicional organització acadèmica en cursos i semestres és perfecta per a un tipus d’alumnat, però per a altres resulta una barrera infranquejable per a l’accés.

L’organització docent dels estudis de la eUniv es caracteritza per la seva flexibilitat, que es comprova immediatament amb el sistema d’accés: l’alumnat pot ingressar als seus estudis en qualsevol de les cinc convocatòries del curs acadèmic, i ho fa sempre seguint l’ordre lògic d’impartició de les matèries previst en el pla d’estudis.

L’alumnat pot iniciar els seus estudis per la primera matèria del programa en el moment en que tingui clara la seva disponibilitat. Un cop començats, els ensenyaments poden ser interromputs i reiniciats, segons convingui a l’alumnat, sabent que poden reincorporar-se al següent mes lectiu per a cursar la matèria corresponent sense cap perjudici, ni acadèmic ni econòmic.

Totes les matèries ordinàries tenen una mateixa càrrega acadèmica de 12 crèdits ECTS. Aquesta càrrega comporta una dedicació de vuit setmanes, i durant la durada d’aquest període l’alumnat es centra exclusivament en la realització de les activitats formatives previstes en la matèria que cursa: lectura dels textos teòrics i realització dels exercicis pràctics, amb les seves corresponents autoavaluacions, per a cada unitat temàtica, elaboració del treball acadèmic de la matèria, que pot ser individual o en grup, i participació en les successives convocatòries del Fòrum de discussió de la matèria.