La Universitat

bjectivitat

Uns sistemes d’avaluació vinculats als resultats d’aprenentatge: l’avaluació final d’una matèria no pot dependre de factors subjectius ni basar-se en elements o criteris desconeguts per l’alumnat.

La eUniv disposa d’un sistema d’avaluació objectiu i públic per a cadascuna de les activitats formatives que realitza l’alumnat, i l’avaluació final d’una matèria és el producte de l’agregació ponderada de cadascuna d’elles.

El professorat de cada matèria ha de complimentar un Informe d’Avaluació normalitzat i públic per a cada activitat formativa, en el qual es valoren 10 paràmetres objectius i transparents, vinculats als resultats d’aprenentatge previstos per a la matèria. L’avaluació objectiva redueix la subjectivitat de l’avaluador i minimitza interpretacions arbitràries allunyades dels resultats d’aprenentatge que s’avaluen, i que són sempre públics i accessibles per a l’alumnat. Avaluació objectiva, directa i transparent és la millor garantia de rigor acadèmic.

Els resultats d’aprenentatge descriuen allò que s’espera que conegui, comprengui i/o sigui capaç de fer l’alumnat al final del seu recorregut formatiu. Cada matèria d’un Pla d’estudis té establerts uns determinats resultats d’aprenentatge que, concrets i avaluables, són els veritables inspiradors del contingut de cada matèria. Per la seva forma d’exposició, cada resultat d’aprenentatge s’identifica fàcilment si són de caràcter teòric (“saber quelcom”) o de caràcter pràctic (“saber fer quelcom”).

La determinació dels resultats d’aprenentatge de cadascuna de les matèries que composen els ensenyaments és fruit de la col·laboració de la Universitat amb entitats professionals afins a les àrees de coneixement, en una fase de consulta prèvia a la implantació dels ensenyaments. Posteriorment, la Comissió de Seguiment de la Qualitat vela i supervisa l’efectivitat i avaluabilitat dels resultats d’aprenentatge.