P

El paper del Capital Psicològic en l’Èxit Organitzacional: Una Anàlisi Transsectorial

1. Denominació de la línia de recerca doctoral

El paper del Capital Psicològic en l’Èxit Organitzacional: Una Anàlisi Transsectorial.

2. Codi/s UNESCO afins a la línia de recerca
DISCIPLINESSUBDISCIPLINES
5301: Teoria econòmica531102: Organització i Planificació d’Empreses
6102: Psicologia (General)6102.06: Psicologia Industrial i del Treball
5311: Economia i organització d’empreses. Sociologia econòmica. Economia sectorial. Geografia econòmica i social5301.07: Econometria
6102.02: Psicologia de la personalitat5301.08: Sectors de l’economia

3. Perfil recomanat d’admissió per als candidats/es

Donada la naturalesa multidisciplinària d’aquesta línia de recerca, pot atreure a persones de diversos orígens i experiències professionals, i particularment aquelles interessades en el camp de la psicologia organitzacional, gestió de recursos humans, comportament organitzacional, psicologia positiva o lideratge:

 1. Formació acadèmica: Persones amb títols en psicologia, negocis, administració d’empreses o recursos humans.
 2. Interessos de recerca: Persones interessades en com la moral, el benestar i la psique dels empleats afecten l’eficiència i productivitat de l’empresa. També aquells que estiguin interessats a comprendre com diferents sectors i cultures organitzacionals influeixen en la formació i aplicació del capital psicològic.
 3. Habilitats i atributs: Aquells amb habilitats analítiques, una inclinació cap a la recerca empírica i un interès en l’estudi del comportament humà en els contextos laborals. Han de ser inquisitius i tenir una sòlida capacitat per treballar tant de manera independent com en equip. També haurien de tenir habilitats de comunicació efectives per presentar les seves troballes.
 4. Experiència laboral: Aquells amb experiència laboral en recursos humans, desenvolupament organitzacional, rols de lideratge o coaching seran particularment capaços d’apreciar i explorar la rellevància del capital psicològic.
 5. Objectius professionals: Aquest tipus de recerca seria valuós per a aquells que aspiren a treballar en rols de lideratge o gestió de recursos humans, o fins i tot com a consultors d’organització i benestar en el lloc de treball.
4. Càtedra responsable

Observatori Europeu de la Comunicació

5. Centre organitzador

Institut Universitari NextG

6. Coordinació

Dr. Francisco J. Guillén

7. Objecte d’estudi

L’objecte d’estudi en aquesta investigació és el Capital Psicològic (PsyCap), específicament dins del context de les empreses que operen en diferents sectors econòmics i territoris geogràfics. Es estudiarà el PsyCap, un recurs psicològic positiu compost per autoeficàcia, confiança, resiliència i optimisme, pel que fa al seu impacte en l’èxit organitzatiu, la productivitat dels empleats, la satisfacció laboral i el rendiment general de l’empresa. La investigació implicarà l’avaluació dels nivells de PsyCap dins una varietat d’empreses de diferents sectors i territoris, permetent una comparació sectorial i geogràfica i una exploració de la seva evolució en el temps.

8. Hipòtesis

Es parteix de la hipòtesi que uns nivells més alts de Capital Psicològic dins d’una organització es correlacionen positivament amb una millora en el rendiment empresarial i la satisfacció de l’empleat. Una altra hipòtesi és que la relació entre el PsyCap i l’èxit empresarial pot variar segons el sector econòmic i el territori. Mitjançant un estudi longitudinal, esperem mostrar un augment significatiu en el rendiment organitzacional amb el temps a mesura que el PsyCap es cultiva i desenvolupa dins d’aquestes empreses.

9. Durada

3 anys

10. Model analític

Les recerques doctorals d’aquesta línia han de seguir obligatòriament la següent estructura analítica en el seu Pla de Recerca Doctoral:

 • Part Introductòria
 1. Justificació de la recerca.
 2. Presentació del cas de recerca doctoral.
 3. Formulació de la hipòtesi general i de les específiques.
 • Primera part
 1. Conceptualització del Capital Psicològic com a objecte d’estudi científic.
 2. Enfocaments i perspectives teòriques aplicades en l’estudi del Capital Psicològic.
 3. Metodologia i tècniques per a l’anàlisi del Capital Psicològic.
 4. Fonts documentals i bibliogràfiques generals i especialitzades en el Capital Psicològic.
 • Segona part
 1. Anàlisi descriptiva de les característiques generals del sector econòmic o territori europeu objecte del cas de recerca doctoral.
 2. Anàlisi descriptiva del Capital Psicològic en el sector econòmic o territori europeu objecte del cas de recerca doctoral.
 • Tercera part
 1. Anàlisi conclusiu sobre els resultats de l’estudi del Capital Psicològic en el sector econòmic i/o territori europeu objecte del cas de recerca doctoral.
 2. Anàlisi comparatiu dels resultats de l’estudi del Capital Psicològic en el sector econòmic i/o territori europeu objecte del cas de recerca doctoral.
 • Quarta part
 1. Fonts bibliogràfiques generals i especialitzades utilitzades en la investigació.
 2. Fonts documentals específiques utilitzades en la investigació.
11. Opcions de recerca doctoral

Inicialment, les persones admeses en aquesta línia de recerca doctoral podran escollir com a cas d’estudi un àmbit territorial entre les següents opcions:

 1. Educació
 2. Tecnologia i Serveis de Tecnologies de la Informació (TI)
 3. Vendes i Retail
 4. Manufactura
 5. Finances i Bancs
 6. Administració Pública
 7. Hospitalitat i Turisme
 8. Organitzacions Sense Ànim de Lucre
 9. Recursos Humans i Selecció de Personal

La Coordinació de línia de recerca doctoral adjudicarà els casos per ordre d’admissió dels doctorand/es i tenint en compte l’interès o la vinculació acreditada amb un o altre territori europeu.

12. Formació especialitzada

D’acord amb les normes que regeixen el Programa de Doctorat, la línia de recerca organitza l’activitat formativa especialitzada corresponent, que els doctorand/es han de realitzar durant el primer any del programa en modalitat on line.

La formació especialitzada permet als doctorands/es disposar un coneixement previ de tots els elements teòrics i metodològics necessaris per a dur a terme la seva recerca, i s’ordena en les 7 unitats de continguts següents:

 1. La construcció de l’objecte d’estudi.
 2. Els enfocaments teòrics sobre l’objecte d’estudi.
 3. La metodologia i les tècniques de recerca.
 4. Les fonts d’informació i documentació per a la recerca.
 5. La hipòtesi de la recerca.
 6. L’àmbit i l’abast de la recerca.
 7. Estructura de la recerca.
13. Convocatòries científiques

La Coordinació de la línia de recerca convoca anualment unes Jornades científiques per a presentar i debatre sobre les qüestions teòriques i metodològiques que afecten l’objecte d’estudi de la línia. Aquestes jornades són obertes a tots els doctorands/es i als investigadors que treballen sobre el mateix àmbit científic, els quals poden presentar els seus treballs i participar en els debats que es generin.

Així mateix, els doctorands/es poden assistir als actes públics d’avaluació de la recerca doctoral realitzada d’altres doctorands/es, que convoca la Coordinació del Programa de Doctorat al finalitzar el segon any del programa.

Per altra part, els doctorands/es poden participar dels actes públics que organitza l’Escola de Doctorat J. H. Newman, com són les presentacions de publicacions o de projectes, les conferències i debats, etc.

Complementàriament, la Coordinació de la línia de recerca informa als doctorands/es de les convocatòries que sobre l’objecte de l’estudi o camps afins realitzen altres entitats científiques i acadèmiques, per tal que en tinguin coneixement i puguin presentar, si s’escau, els treballs realitzats durant la seva recerca.

14. Publicacions científiques

La Coordinació de la línia de recerca comunica als doctorands/es la relació de les publicacions periòdiques especialitzades en l’objecte d’estudi o camps afins a les quals han d’adreçar les seves propostes de publicacions dels treballs realitzats durant la seva recerca doctoral.

15. Idiomes de treball

Català / English / Español

16. Informació complementària

Contacte: info@euniv.eu

Normativa del Doctorat: https://euniv.eu/universitat/normativa/