Els màrquetings del segle XXI: el màrqueting d’influència

1. Denominació de la línia de recerca doctoral

Els màrquetings del segle XXI:
el màrqueting d’influència

2. Codi/s UNESCO afins a la línia de recerca
DISCIPLINESSUBDISCIPLINES
5101: Antropologia Cultural02: Vestit
5311: Organització i Direcció d’Empreses02: Màrqueting
5902: Ciència Política01: Opinió Pública
6114: Psicologia Social17: Percepcions i moviments socials
6299: Especialitats artístiques01: Estètica i comunicació
6303: Sociologia General01: Sociologia comparada

3. Perfil recomanat d’admissió per als candidats/es

Persones interessades en la recerca sobre màrqueting, la comunicació i les seves disciplines auxiliars, formades en les branques de les Ciències Socials, de la Salut, o de les Arts i les Humanitats, familiaritzades amb la metodologia de la comercialització i la investigació de mercats, amb una competència lingüística de nivell B2 del Marc Europeu de Referència de  les Llengües en català, espanyol o anglès, una disponibilitat d’acord amb les exigències del règim doctoral de l’Espai Europeu de l’Ensenyament Superior, i una vinculació amb una institució universitària catalana que motivi i justifiqui la seva candidatura.

4. Càtedra responsable

Càtedra Max Weber de Ciències Econòmiques i Socials

5. Centre organitzador

Centre d’Estudis del Màrqueting i la Comunicació

6. Coordinació

Dr. Josep L. del Olmo

7. Objecte d’estudi

Aquesta línia de recerca doctoral estudia l’evolució d’una forma emergent del màrqueting del segle XXI: el màrqueting d’influència, analitzada comparativament en diversos àmbits econòmics i socials, amb l’objectiu d’establir els perfils de singularització i els elements de dependència d’aquest nou màrqueting respecte als entorns de la seva utilització. Inicialment, el centre organitzador de la línia circumscriu l’àmbit territorial de l’objecte d’estudi a sectors econòmics i socials del Principat d’Andorra, el Regne d’Espanya i la comunitat hispanoamericana.

8. Hipòtesis

La línia de recerca es planteja, com a hipòtesi de conjunt, demostrar que l’aplicació o l’ús del màrqueting d’influència presenta uns nivells diferencials d’eficàcia i eficiència en funció de l’àmbit sectorial on s’aplica, fet que permetria explicar les diferents formes que manifesta  el seu desenvolupament actual.

9. Durada

3 anys

10. Model analític

Les recerques doctorals d’aquesta línia han d’assumir preceptivament l’estructura analítica següent en el seu Pla de Recerca Doctoral:

 • Part Introductòria
 1. Justificació de la recerca.
 2. Presentació del cas de recerca doctoral.
 3. Formulació de la hipòtesi general i de les específiques.
 • Primera part
 1. Conceptualització del màrqueting d’influència com a instrument de comunicació social.
 2. Enfocaments i perspectives teòriques aplicades en l’estudi del màrqueting d’influència.
 3. Metodologia i tècniques per a l’anàlisi científica del fenomen del màrqueting d’influència.
 4. Fonts documentals i bibliogràfiques generals i especialitzades per a l’estudi del màrqueting d’influència.
 • Segona part
 1. Anàlisi descriptiva del sector econòmic o social objecte del cas de recerca doctoral.
 2. Anàlisi descriptiva de les característiques generals i específiques del màrqueting d’influència emprat en el sector objecte del cas de recerca doctoral.
 3. Anàlisi empírica de l’ús real del màrqueting d’influència en el sector objecte del cas de recerca doctoral.
 4. Anàlisi dels resultats de l’ús real del màrqueting d’influència en el sector objecte del cas de recerca doctoral.
 • Tercera part
 1. Anàlisi conclusiva de l’ús real del màrqueting d’influència en el sector objecte del cas de recerca doctoral.
 2. Anàlisi comparativa sobre l’impacte del màrqueting d’influència en el sector objecte del cas de recerca doctoral en relació als altres instruments alternatius de màrqueting.
 • Quarta part
 1. Fonts bibliogràfiques generals i especialitzades emprades en la recerca.
 2. Fonts documentals específiques emprades en la recerca.
11. Opcions de recerca doctoral

Inicialment, les persones admeses en aquesta línia de recerca doctoral podran escollir com a cas d’estudi una universitat o estudi general entre les següents opcions:

 1. Sector de la moda
 2. Sector de l’alimentació
 3. Sector de l’esport
 4. Sector de la salut
 5. Sector de la música

La Coordinació de línia de recerca doctoral adjudicarà els casos per ordre d’admissió dels doctorand/es i tenint en compte l’interès o la vinculació acreditada amb un o altre sector.

12. Formació especialitzada

D’acord amb les normes que regeixen el Programa de Doctorat, la línia de recerca organitza l’activitat formativa especialitzada corresponent, que els doctorand/es han de realitzar durant el primer any del programa en modalitat on line.

La formació especialitzada permet als doctorands/es disposar un coneixement previ de tots els elements teòrics i metodològics necessaris per a dur a terme la seva recerca, i s’ordena en les 7 unitats de continguts següents:

 1. La construcció de l’objecte d’estudi.
 2. Els enfocaments teòrics sobre l’objecte d’estudi.
 3. La metodologia i les tècniques de recerca.
 4. Les fonts d’informació i documentació per a la recerca.
 5. La hipòtesi de la recerca.
 6. L’àmbit i l’abast de la recerca.
 7. Estructura de la recerca.
13. Convocatòries científiques

La Coordinació de la línia de recerca convoca anualment unes Jornades científiques per a presentar i debatre sobre les qüestions teòriques i metodològiques que afecten l’objecte d’estudi de la línia. Aquestes jornades són obertes a tots els doctorands/es i als investigadors que treballen sobre el mateix àmbit científic, els quals poden presentar els seus treballs i participar en els debats que es generin.

Així mateix, els doctorands/es poden assistir als actes públics d’avaluació de la recerca doctoral realitzada d’altres doctorands/es, que convoca la Coordinació del Programa de Doctorat al finalitzar el segon any del programa.

Per altra part, els doctorands/es poden participar dels actes públics que organitza l’Escola de Doctorat J. H. Newman, com són les presentacions de publicacions o de projectes, les conferències i debats, etc.

Complementàriament, la Coordinació de la línia de recerca informa als doctorands/es de les convocatòries que sobre l’objecte de l’estudi o camps afins realitzen altres entitats científiques i acadèmiques, per tal que en tinguin coneixement i puguin presentar, si s’escau, els treballs realitzats durant la seva recerca.

14. Publicacions científiques

La Coordinació de la línia de recerca comunica als doctorands/es la relació de les publicacions periòdiques especialitzades en l’objecte d’estudi o camps afins a les quals han d’adreçar les seves propostes de publicacions dels treballs realitzats durant la seva recerca doctoral.

15. Idiomes de treball

Català / English / Español

16. Informació complementària

Contacte: lrd.02.mkg@euniv.eu

Normativa del Doctorat: https://euniv.eu/universitat/normativa/