Els sistemes tributaris del segle XXI: el Principat d’Andorra

1. Denominació de la línia de recerca doctoral

Els sistemes tributaris del segle XXI:
el Principat d’Andorra

2. Codi/s UNESCO afins a la línia de recerca
DISCIPLINESSUBDISCIPLINES
5300: Ciències Econòmiques01: Política fiscal i hisenda pública nacional
5500: Història96: Història de l’Economia
5600: Ciències Jurídiques i Dret04: Organització jurídica
5900: Ciència Política06: Política Econòmica
6300: Sociologia03: Sociologia General

3. Perfil recomanat d’admissió per als candidats/es

Persones interessades en la recerca sobre la política econòmica en general i sobre la política fiscal i la hisenda pública en particular, formades preferentment en les branques de les Ciències Socials i Jurídiques, familiaritzades amb la metodologia de la investigació econòmica i jurídica, amb una competència lingüística de nivell B2 del Marc Europeu de Referència de  les Llengües en català, espanyol o anglès, una disponibilitat d’acord amb les exigències del règim doctoral de l’Espai Europeu de l’Ensenyament Superior, i una vinculació que motivi i justifiqui la seva candidatura.

4. Càtedra responsable

Càtedra Max Weber de Ciències Econòmiques i Socials

5. Centre organitzador

Centre d’Estudis Financers i Tributaris

6. Coordinació

Dr. Jordi Altayó

7. Objecte d’estudi

Aquesta línia de recerca doctoral estudia la configuració del sistema tributari del Principat d’Andorra, amb l’objectiu d’analitzar-lo sistemàticament i procedir a identificar els seus elements comuns i els seus perfils de singularització respecte del conjunt dels sistemes tributaris de la Unió Europea.

8. Hipòtesis

La línia de recerca es planteja, com a hipòtesi de conjunt, demostrar que el sistema tributari del Principat d’Andorra presenta una configuració qualitativa homologable als models tributaris europeus actuals, i que els seus trets diferencials es manifesten majoritàriament en la dimensió quantitativa.

9. Durada

3 anys

10. Model analític

Les recerques doctorals d’aquesta línia han d’assumir preceptivament l’estructura analítica següent en el seu Pla de Recerca Doctoral:

 • Part Introductòria
 1. Justificació de la recerca.
 2. Presentació del cas de recerca doctoral.
 3. Formulació de la hipòtesi general i de les específiques.
 • Primera part
 1. Conceptualització del sistema tributari com a objecte d’estudi científic.
 2. Enfocaments i perspectives teòriques aplicades en l’estudi del sistema tributari com a objecte d’estudi científic.
 3. Metodologia i tècniques per a l’anàlisi del sistema tributari com a objecte d’estudi científic.
 4. Fonts documentals i bibliogràfiques generals i especialitzades per a l’estudi del sistema tributari com a objecte d’estudi científic.
 • Segona part
 1. Anàlisi descriptiva de l’evolució del sistema tributari andorrà fins la seva actual configuració.
 2. Anàlisi descriptiva de la definició i règim jurídic del tribut andorrà objecte de l’anàlisi de cas doctoral.
 3. Anàlisi empírica de l’evolució del tribut andorrà objecte de l’anàlisi de cas doctoral durant el segle XXI.
 4. Anàlisi comparativa dels resultats del tribut andorrà objecte de l’anàlisi de cas doctoral en relació al conjunt europeu.
 • Tercera part
 1. Anàlisi conclusiva sobre l’impacte del tribut andorrà objecte de l’anàlisi de cas doctoral per a la Hisenda andorrana.
 2. Anàlisi conclusiva sobre l’impacte del tribut andorrà objecte de l’anàlisi de cas doctoral en relació amb els altres tributs andorrans estudiats per la línia de recerca doctoral.
 • Quarta part
 1. Fonts bibliogràfiques generals i especialitzades emprades en la recerca.
 2. Fonts documentals específiques emprades en la recerca.
11. Opcions de recerca doctoral

Inicialment, les persones admeses en aquesta línia de recerca doctoral podran escollir com a cas d’estudi una universitat o estudi general entre les següents opcions:

 1. Tributació de les persones físiques
 2. Tributació de les societats mercantils
 3. Tributació per radicació de les activitats econòmiques
 4. Tributació de la propietat immobiliària
 5. Tributació general indirecta
 6. Tributació de les transmissions patrimonials immobiliàries i de llurs plusvàlues
 7. Tributació especial

La Coordinació de línia de recerca doctoral adjudicarà els casos per ordre d’admissió dels doctorand/es i tenint en compte l’interès o la vinculació acreditada amb un o altre tribut.

12. Formació especialitzada

D’acord amb les normes que regeixen el Programa de Doctorat, la línia de recerca organitza l’activitat formativa especialitzada corresponent, que els doctorand/es han de realitzar durant el primer any del programa en modalitat on line.

La formació especialitzada permet als doctorands/es disposar un coneixement previ de tots els elements teòrics i metodològics necessaris per a dur a terme la seva recerca, i s’ordena en les 7 unitats de continguts següents:

 1. La construcció de l’objecte d’estudi.
 2. Els enfocaments teòrics sobre l’objecte d’estudi.
 3. La metodologia i les tècniques de recerca.
 4. Les fonts d’informació i documentació per a la recerca.
 5. La hipòtesi de la recerca.
 6. L’àmbit i l’abast de la recerca.
 7. Estructura de la recerca.
13. Convocatòries científiques

La Coordinació de la línia de recerca convoca anualment unes Jornades científiques per a presentar i debatre sobre les qüestions teòriques i metodològiques que afecten l’objecte d’estudi de la línia. Aquestes jornades són obertes a tots els doctorands/es i als investigadors que treballen sobre el mateix àmbit científic, els quals poden presentar els seus treballs i participar en els debats que es generin.

Així mateix, els doctorands/es poden assistir als actes públics d’avaluació de la recerca doctoral realitzada d’altres doctorands/es, que convoca la Coordinació del Programa de Doctorat al finalitzar el segon any del programa.

Per altra part, els doctorands/es poden participar dels actes públics que organitza l’Escola de Doctorat J. H. Newman, com són les presentacions de publicacions o de projectes, les conferències i debats, etc.

Complementàriament, la Coordinació de la línia de recerca informa als doctorands/es de les convocatòries que sobre l’objecte de l’estudi o camps afins realitzen altres entitats científiques i acadèmiques, per tal que en tinguin coneixement i puguin presentar, si s’escau, els treballs realitzats durant la seva recerca.

14. Publicacions científiques

La Coordinació de la línia de recerca comunica als doctorands/es la relació de les publicacions periòdiques especialitzades en l’objecte d’estudi o camps afins a les quals han d’adreçar les seves propostes de publicacions dels treballs realitzats durant la seva recerca doctoral.

15. Idiomes de treball

Català / English / Español

16. Informació complementària

Contacte: lrd.03.tri@euniv.eu

Normativa del Doctorat: https://euniv.eu/universitat/normativa/