Institut Feedback d'Investigació Aplicada

rganització

La Direcció

És l’òrgan acadèmic superior de l’Institut Feedback d’Investigació Aplicada; n’ostenta la seva representació davant tercers, n’exerceix les funcions de coordinació general i supervisió de les activitats científiques de les càtedres de recerca. La persona titular del càrrec és nomenada per la Junta General de la eUniv entre el professorat doctorat de la Universitat per un mandat de 4 cursos acadèmics.
El Dr. Jordi Sauret ocupa el càrrec de Director de l’Institut Feedback d’Investigació Aplicada per nomenament de la Junta General de 25 d’abril de 2019 (director.ifia@euniv.eu).

La Secretaria Tècnica

És l’òrgan acadèmic de l’Institut Feedback d’Investigació Aplicada responsable de la gestió acadèmica del centre, d’ordenar els processos vinculats a les línies i projectes de recerca, així com del seguiment de la garantia interna de qualitat del centre. Així mateix, elabora els convenis que es sol·licitin relacionats amb la recerca. La persona titular del càrrec és nomenada pel Rectorat de la eUniv entre el professorat doctorat del centre per un mandat de 4 cursos acadèmics.
El Sr. Iñaki de Castro ocupa en funcions el càrrec de Secretari Tècnic de l’Institut Feedback d’Investigació Aplicada per nomenament de la Junta General de 25 d’abril de 2019 (secretaria.ifia@euniv.eu).

Les Direccions de les Càtedres de Recerca

Les càtedres de recerca especialitzada de l’Institut Feedback d’Investigació Aplicada són dirigides per les respectives direccions acadèmiques, que assumeixen la responsabilitat de programar l’activitat científica de les seves unitats i assegurar el seu desenvolupament. Les persones titulars d’aquest càrrec són nomenades per la Junta Acadèmica de la eUniv, en funció de la seva especialització científica i doctoral, per un mandat de 4 cursos acadèmics.

El Consell Científic
El Consell Científic és l’òrgan col·legiat consultiu de l’Institut Feedback d’Investigació Aplicada a qui correspon assessorar sobre l’estratègia de recerca, informar sobre la col·laboració amb altres institucions de recerca i proposar els convenis necessaris perquè els òrgans corresponents els aprovin. En formen part la Direcció de l’Institut, que el presideix, la Secretaria Tècnica, que exerceix les funcions de secretaria, i totes les persones nomenades a la direcció de les càtedres de recerca especialitzada de l’Institut.