F

Fenomenologies del segle XXI: l’esport i els seus impactes

1. Denominació de la línia de recerca doctoral

Fenomenologies socials del segle XXI: l’esport i els seus impactes

2. Codi/s UNESCO afins a la línia de recerca
DISCIPLINESSUBDISCIPLINES
5100: Antropologia01: Antropologia Cultural
5300: Ciències Econòmiques04: Activitat econòmica
5400: Geografia04: Geografia Humana
5500: Història99: Història de l’Esport
5600: Ciències Jurídiques i Dret99: Dret de l’Esport
5600: Pedagogia99: Pedagogia de l’Esport
5900: Ciència Política99: Política de l’Esport
6100: Psicologia14: Psicologia Social
6200: Ciències de les Arts i les Lletres99: Esport
6300: Sociologia99: Sociologia de l’Esport
6308: Comunicació Social99: Comunicació de l’Esport

3. Perfil recomanat d’admissió per als candidats/es

Persones interessades en la recerca sobre el fenomen esportiu i els seus múltiples impactes socials, formades en les branques de les Ciències Socials i Jurídiques, de la Salut, o de les Arts i les Humanitats, familiaritzades amb algun dels aspectes o facetes de l’esport, amb una competència lingüística de nivell B2 del Marc Europeu de Referència de  les Llengües en català, espanyol o anglès, una disponibilitat d’acord amb les exigències del règim doctoral de l’Espai Europeu de l’Ensenyament Superior, i una vinculació amb una entitat que motivi i justifiqui la seva candidatura.

4. Càtedra responsable

Càtedra Max Weber de Ciències Econòmiques i Socials

5. Centre organitzador

Centre d’Investigacions Sociològiques

6. Coordinació

Dr. Jordi Sauret

7. Objecte d’estudi

Aquesta línia de recerca doctoral estudia l’esport com un conjunt de manifestacions de l’activitat humana contemporània, que es projecta individualment i col·lectivament des de totes les perspectives (social, cultural, política, econòmica, empresarial, comunicativa, tecnològica, antropològica, etc.), amb l’objectiu d’establir els elements comuns i els perfils de singularització que presenta el fenomen quan és objecte d’una anàlisi comparativa entre les seves disciplines. Inicialment, el centre organitzador de la línia circumscriu l’àmbit territorial de l’objecte d’estudi al Principat d’Andorra i al Regne d’Espanya.

8. Hipòtesis

La línia de recerca es planteja, com a hipòtesi de conjunt, demostrar que l’esport del segle XXI és un fenomen no pas unitari sinó completament plural, atès que les disciplines esportives constitueixen, de facto i a tots els nivells, manifestacions perfectament singularitzades i diferenciades, tant en la seva pràctica com en el seu consum, i amb un fort impacte en l’entorn del territori on es practica.

9. Durada

3 anys

10. Model analític

Les recerques doctorals d’aquesta línia han d’assumir preceptivament l’estructura analítica següent en el seu Pla de Recerca Doctoral:

 • Part Introductòria
 1. Justificació de la recerca.
 2. Presentació del cas de recerca doctoral.
 3. Formulació de la hipòtesi general i de les específiques.
 • Primera part
 1. Conceptualització de l’esport com a fenomen social.
 2. Enfocaments i perspectives teòriques aplicades en l’estudi de l’esport.
 3. Metodologia i tècniques per a l’anàlisi científica del fenomen esportiu.
 4. Fonts documentals i bibliogràfiques generals i especialitzades per a l’estudi de l’esport.
 • Segona part
 1. Anàlisi descriptiva de l’origen i l’evolució històrica dels règims normatius i organitzatius de la disciplina esportiva objecte del cas de recerca doctoral.
 2. Anàlisi descriptiva de les característiques tècniques de la disciplina esportiva objecte del cas de recerca doctoral en relació a la seva pràctica i/o consum.
 3. Anàlisi empírica de la pràctica de la disciplina objecte del cas de recerca doctoral en un àmbit territorial predeterminat.
 4. Anàlisi empírica del consum de la disciplina objecte del cas de recerca doctoral en un àmbit territorial predeterminat.
 • Tercera part
 1. Anàlisi conclusiva dels resultats obtinguts en l’estudi de la disciplina objecte del cas de recerca doctoral en un àmbit territorial predeterminat.
 2. Anàlisi comparativa de l’impacte de la seva pràctica i/o consum de la disciplina objecte del cas de recerca doctoral en relació a les disciplines esportives objecte de la línia de recerca doctoral.
 • Quarta part
 1. Fonts bibliogràfiques generals i especialitzades emprades en la recerca.
 2. Fonts documentals específiques emprades en la recerca.
11. Opcions de recerca doctoral

Inicialment, les persones admeses en aquesta línia de recerca doctoral podran escollir com a cas d’estudi una universitat o estudi general entre les següents opcions:

 1. Futbol
 2. Golf
 3. Bàsquet
 4. Tennis
 5. Hoquei sobre patins
 6. Esports de contacte
 7. Esquí

La Coordinació de línia de recerca doctoral adjudicarà els casos per ordre d’admissió dels doctorand/es i tenint en compte l’interès o la vinculació acreditada amb una o altra disciplina esportiva.

12. Formació especialitzada

D’acord amb les normes que regeixen el Programa de Doctorat, la línia de recerca organitza l’activitat formativa especialitzada corresponent, que els doctorand/es han de realitzar durant el primer any del programa en modalitat on line.

La formació especialitzada permet als doctorands/es disposar un coneixement previ de tots els elements teòrics i metodològics necessaris per a dur a terme la seva recerca, i s’ordena en les 7 unitats de continguts següents:

 1. La construcció de l’objecte d’estudi.
 2. Els enfocaments teòrics sobre l’objecte d’estudi.
 3. La metodologia i les tècniques de recerca.
 4. Les fonts d’informació i documentació per a la recerca.
 5. La hipòtesi de la recerca.
 6. L’àmbit i l’abast de la recerca.
 7. Estructura de la recerca.
13. Convocatòries científiques

La Coordinació de la línia de recerca convoca anualment unes Jornades científiques per a presentar i debatre sobre les qüestions teòriques i metodològiques que afecten l’objecte d’estudi de la línia. Aquestes jornades són obertes a tots els doctorands/es i als investigadors que treballen sobre el mateix àmbit científic, els quals poden presentar els seus treballs i participar en els debats que es generin.

Així mateix, els doctorands/es poden assistir als actes públics d’avaluació de la recerca doctoral realitzada d’altres doctorands/es, que convoca la Coordinació del Programa de Doctorat al finalitzar el segon any del programa.

Per altra part, els doctorands/es poden participar dels actes públics que organitza l’Escola de Doctorat J. H. Newman, com són les presentacions de publicacions o de projectes, les conferències i debats, etc.

Complementàriament, la Coordinació de la línia de recerca informa als doctorands/es de les convocatòries que sobre l’objecte de l’estudi o camps afins realitzen altres entitats científiques i acadèmiques, per tal que en tinguin coneixement i puguin presentar, si s’escau, els treballs realitzats durant la seva recerca.

14. Publicacions científiques

La Coordinació de la línia de recerca comunica als doctorands/es la relació de les publicacions periòdiques especialitzades en l’objecte d’estudi o camps afins a les quals han d’adreçar les seves propostes de publicacions dels treballs realitzats durant la seva recerca doctoral.

15. Idiomes de treball

Català / English / Español

16. Informació complementària

Contacte: lrd.01.spo@euniv.eu

Normativa del Doctorat: https://euniv.eu/universitat/normativa/

Òrgans acadèmics