Institut de Recerca en Neuroactivació Terapèutica

rganització

La Direcció
És l’òrgan acadèmic superior de l’Institut de Recerca en Neuroactivació Terapèutica; n’ostenta la seva representació davant tercers, n’exerceix les funcions de coordinació general i supervisió de les activitats científiques i de recerca. La persona titular del càrrec és nomenada per la Junta General de la eUniv entre el professorat doctorat de la Universitat per un mandat de 4 cursos acadèmics.
El Dr. Manuel Gálvez ocupa en funcions el càrrec de Director de l’IRNAT per nomenament de la Junta General de 25 d’abril de 2019 (director.irnat@euniv.eu).

La Secretaria Tècnica
És l’òrgan acadèmic de l’IRNAT responsable de la gestió acadèmica del centre, d’ordenar els processos vinculats a les línies i projectes de recerca, així com del seguiment de la garantia interna de qualitat del centre. Així mateix, elabora els convenis que es sol·licitin relacionats amb la recerca. La persona titular del càrrec és nomenada pel Rectorat de la eUniv entre el professorat doctorat del centre per un mandat de 4 cursos acadèmics.
El Sr. Joaquim Vallès ocupa en funcions el càrrec de Secretari de l’IRNAT per nomenament de la Junta General de 25 d’abril de 2019 (secretaria.irnat@euniv.eu).

El Consell Científic
El Consell Científic és l’òrgan col·legiat consultiu de l’IRNAT a qui correspon assessorar sobre l’estratègia de recerca, informar sobre la col·laboració amb altres institucions de recerca i proposar els convenis necessaris perquè els òrgans corresponents els aprovin. En formen part la Direcció de l’Institut, que el presideix, la Secretaria Tècnica, que exerceix les funcions de secretaria, i totes les persones nomenades a la direcció de les càtedres de recerca especialitzada de l’Institut.