Institut de Recerca en Neuroactivació Terapèutica

at

El tractament NAT restableix les condicions adequades en el líquid extracel·lular i les neurones bloquejades tornen a ser activables: persones que han patit una lesió cerebral poden millorar de llurs seqüeles, independentment del temps que hagi transcorregut des de l’inici de la lesió, i de forma duradora, atès que la millora no minva amb el pas del temps. Aquest tractament és també efectiu per a les seqüeles motors, sensitives, cognitives o del sistema nerviós vegetatiu.

L’efecte del tractament NAT es fonamenta en que els ions responsables del bloqueig funcional de les neurones són partícules amb càrrega elèctrica, raó per la qual poden ser moguts dins d’un camp elèctric. El tractament NAT aprofita aquesta circumstància per a, mitjançant la generació de polaritats induïdes elèctricament en punts específics sobre la pell del pacient, promoure el desplaçament dels ions acumulats en excés al líquid extracel·lular de les neurones afectades, i conduir-los cap a les vies de drenatge fisiològiques (els vasos limfàtics) per a que puguin ser oportunament evacuats al torrent circulatori sanguini, des d’on són posteriorment filtrats pels ronyons i, finalment, eliminats de l’organisme amb l’orina.

L’organisme disposa d’un sistema per a la recollida i eliminació d’aquests residus biològics i dels procedents del metabolisme cel·lular. Aquest sistema és el sistema limfàtic i el seu funcionament és fonamental per al manteniment de la salut, puix el seu fracàs comporta el bloqueig funcional de neurones. Però el sistema limfàtic és un sistema molt fràgil i la seva activitat pot resultar afectada molt fàcilment, atès que no disposa d’un motor que impulsi el seu contingut, a diferència de l’altre gran sistema vascular de l’organisme, que compta amb el cor per bombejar contínuament la sang als teixits. La propulsió dels ions al sistema limfàtic depèn de factors menys poderosos i que, a més, són susceptibles de reducció quan el pacient emmalalteix, como ara l’activitat muscular de l’individu i els fenòmens elèctrics relacionats amb l’activitat del sistema nerviós.

La pèrdua de capacitat funcional del sistema limfàtic, duu com a conseqüència l’acumulació de residus biològics en el líquid extracel·lular que, a la vegada, propicia el bloqueig neuronal, amb la consegüent disminució de la capacitat de resposta a les necessitats de l’organisme. Dit d’altra manera: duu com a conseqüència l’aparició de símptomes i signes clínics diversos com ara dolor, disfunció orgànica i, en definitiva, deteriorament biològic i envelliment. Per a corregir aquesta dinàmica negativa, el NAT actua com un motor extern que propulsa el contingut limfàtic, aprofitant una tecnologia nova i d’aplicació externa a l’organisme, de manera respectuosa però resolutiva, ajudant a la fisiologia de l’organisme a mantenir el que és un dels pilars fonamentals per al manteniment de la salut: l’evacuació dels residus biològics. Gràcies a aquest sistema de tractament podem ajudar a l’organisme a enfrontar-se a les malalties d’una manera diferent, més fisiològica, global i preventiva.