S

Formació Universitària en Ciències de la Seguretat

1. Denominació de la línia de recerca doctoral

La seguretat privada a la Unió Europea:
els recursos humans

2. Codi/s UNESCO afins a la línia de recerca
DISCIPLINESSUBDISCIPLINES
3300: Ciències Tecnològiques99: Enginyeria d’organització industrial
5300: Ciències Econòmiques11: Organització d’Empreses
5500: Història96: Història de les professions
5600: Ciències Jurídiques i Dret05: Legislació i lleis nacionals
5900: Ciència Política06: Serveis públics
6100: Psicologia06: Psicologia Industrial
6300: Sociologia06: Sociologia del Treball

3. Perfil recomanat d’admissió per als candidats/es

Persones interessades en la recerca sobre la prestació de serveis privats de seguretat, formades preferentment en les branques de les Ciències Socials i Jurídiques, familiaritzades amb alguna de les dimensions vinculades a la seguretat, amb una competència lingüística de nivell B2 del Marc Europeu de Referència de  les Llengües en català, espanyol o anglès, una disponibilitat d’acord amb les exigències del règim doctoral de l’Espai Europeu de l’Ensenyament Superior, i una vinculació amb una institució universitària catalana que motivi i justifiqui la seva candidatura.

4. Càtedra responsable

Càtedra Fiter i Rossell de Ciències Jurídiques i Polítiques

5. Centre organitzador

Institut Universitari Laurèdia d’Estudis sobre la Seguretat

6. Coordinació

Dr. Lluís G. Jiménez

7. Objecte d’estudi

Aquesta línia de recerca doctoral estudia el col·lectiu de persones que presten els seus serveis laborals o professionals en organitzacions privades dedicades a la seguretat en el marc de la Unió Europea, als quals s’agrega el Principat d’Andorra en raó de la vinculació territorial i humana.

8. Hipòtesis

La línia de recerca es planteja, com a hipòtesi de conjunt, demostrar que els diferents règims jurídics que ordenen i regulen el personal al servei de les empreses privades de seguretat no és un element clau que expliqui la diversitat de cultures organitzacionals presents en les grans empreses de seguretat privada dels estats membres de la Unió Europea.

9. Durada

3 anys

10. Model analític

Les recerques doctorals d’aquesta línia han d’assumir preceptivament l’estructura analítica següent en el seu Pla de Recerca Doctoral:

 • Part Introductòria
 1. Justificació de la recerca.
 2. Presentació del cas de recerca doctoral.
 3. Formulació de la hipòtesi general i de les específiques.
 • Primera part
 1. Conceptualització de la prestació de serveis de seguretat privada i dels seus agents com a objecte d’estudi científic.
 2. Enfocaments i perspectives teòriques aplicades en l’estudi dels serveis de seguretat privada com a objecte d’estudi científic.
 3. Metodologia i tècniques per a l’anàlisi dels serveis de seguretat privada com a objecte d’estudi científic.
 4. Fonts documentals i bibliogràfiques generals i especialitzades en la seguretat privada.
 • Segona part
 1. Anàlisi descriptiva diacrònica del règim jurídic regulador del personal al servei de les empreses privades de seguretat de l’estat europeu al qual pertanyi l’organització empresarial objecte de l’anàlisi de cas doctoral.
 2. Anàlisi descriptiva diacrònica de l’empresa de seguretat privada objecte de l’anàlisi de cas doctoral.
 3. Anàlisi empírica del personal al servei de l’empresa de seguretat privada objecte de l’anàlisi de cas doctoral.
 • Tercera part
 1. Anàlisi conclusiva sobre el nivell d’eficàcia i d’eficiència del personal al servei de l’empresa de seguretat privada objecte de l’anàlisi de cas doctoral.
 2. Anàlisi comparativa sobre el nivell d’eficàcia i d’eficiència del personal al servei de l’empresa de seguretat privada objecte de l’anàlisi de cas doctoral en relació a les altres empreses estudiades per la línia de recerca doctoral.
 3. Anàlisi comparativa sobre el nivell d’eficàcia i d’eficiència del personal al servei de l’empresa de seguretat privada objecte de l’anàlisi de cas doctoral en relació al conjunt europeu.
 • Quarta part
 1. Fonts bibliogràfiques generals i especialitzades emprades en la recerca.
 2. Fonts documentals específiques emprades en la recerca.
11. Opcions de recerca doctoral

Inicialment, les persones admeses en aquesta línia de recerca doctoral podran escollir com a cas d’estudi una universitat o estudi general entre les següents opcions:

 1. PROSEGUR (Regne d’Espanya)
 2. ESEGUR (República de Portugal)
 3. FIDUCIAL (República Francesa)
 4. SECURITY PLUS (República d’Irlanda)
 5. ARILICA SECURITY SERVICE (República d’Itàlia)
 6. SECURITAS AB (Regne de Suècia)
 7. VSU WACHDIENST RHEIN-RUHR GMBH (República Federal Alemanya)
 8. BE CLOSE PROTECTION INTERNATIONAL (Regne de Bèlgica)
 9. WEISZ SECURITY (Regne dels Països Baixos)

La Coordinació de línia de recerca doctoral adjudicarà els casos per ordre d’admissió dels doctorand/es i tenint en compte l’interès o la vinculació acreditada amb una o altra organització empresarial.

12. Formació especialitzada

D’acord amb les normes que regeixen el Programa de Doctorat, la línia de recerca organitza l’activitat formativa especialitzada corresponent, que els doctorand/es han de realitzar durant el primer any del programa en modalitat on line.

La formació especialitzada permet als doctorands/es disposar un coneixement previ de tots els elements teòrics i metodològics necessaris per a dur a terme la seva recerca, i s’ordena en les 7 unitats de continguts següents:

 1. La construcció de l’objecte d’estudi.
 2. Els enfocaments teòrics sobre l’objecte d’estudi.
 3. La metodologia i les tècniques de recerca.
 4. Les fonts d’informació i documentació per a la recerca.
 5. La hipòtesi de la recerca.
 6. L’àmbit i l’abast de la recerca.
 7. Estructura de la recerca.
13. Convocatòries científiques

La Coordinació de la línia de recerca convoca anualment unes Jornades científiques per a presentar i debatre sobre les qüestions teòriques i metodològiques que afecten l’objecte d’estudi de la línia. Aquestes jornades són obertes a tots els doctorands/es i als investigadors que treballen sobre el mateix àmbit científic, els quals poden presentar els seus treballs i participar en els debats que es generin.

Així mateix, els doctorands/es poden assistir als actes públics d’avaluació de la recerca doctoral realitzada d’altres doctorands/es, que convoca la Coordinació del Programa de Doctorat al finalitzar el segon any del programa.

Per altra part, els doctorands/es poden participar dels actes públics que organitza l’Escola de Doctorat J. H. Newman, com són les presentacions de publicacions o de projectes, les conferències i debats, etc.

Complementàriament, la Coordinació de la línia de recerca informa als doctorands/es de les convocatòries que sobre l’objecte de l’estudi o camps afins realitzen altres entitats científiques i acadèmiques, per tal que en tinguin coneixement i puguin presentar, si s’escau, els treballs realitzats durant la seva recerca.

14. Publicacions científiques

La Coordinació de la línia de recerca comunica als doctorands/es la relació de les publicacions periòdiques especialitzades en l’objecte d’estudi o camps afins a les quals han d’adreçar les seves propostes de publicacions dels treballs realitzats durant la seva recerca doctoral.

15. Idiomes de treball

Català / English / Español

16. Informació complementària

Contacte: lrd.07.psp@euniv.eu

Normativa del Doctorat: https://euniv.eu/universitat/normativa/