P

Polítiques Mediambientals de la Unió Europea

1. Denominació de la línia de recerca doctoral

Les polítiques mediambientals a la Unió Europea: la gestió de residus

2. Codi/s UNESCO afins a la línia de recerca
DISCIPLINESSUBDISCIPLINES
2300: Química91: Química ambiental
2400: Ciències de la Vida99: Ecologia i Biologia general
3100: Ciències Agràries01: Agroquímica
3200: Ciències Mèdiques12: Salut pública
3300: Ciències Tecnològiques08: Enginyeria i Tecnologia del Medi Ambient
5300: Ciències Econòmiques04: Activitat econòmica
5400: Geografia01: Geografia Econòmica
5600: Ciències Jurídiques i Dret99: Dret Ambiental
5900: Ciència Política99: Política Mediambiental
6300: Sociologia102: Sociologia Ecològica
3. Perfil recomanat d’admissió per als candidats/es

Persones interessades en la recerca sobre els models i sistemes de gestió de residus i llur impacte mediambiental, formades en les branques de les Ciències Socials i Jurídiques, de la Salut, o de les Tecnologies, familiaritzades amb alguna de les dimensions d’aquesta gestió, amb una competència lingüística de nivell B2 del Marc Europeu de Referència de  les Llengües en català, espanyol o anglès, una disponibilitat d’acord amb les exigències del règim doctoral de l’Espai Europeu de l’Ensenyament Superior, i una vinculació amb una institució universitària catalana que motivi i justifiqui la seva candidatura.

4. Càtedra responsable

Càtedra Fiter i Rossell de Ciències Jurídiques i Polítiques

5. Centre organitzador

Centre d’Estudis Mediambientals

6. Coordinació

Dra. Conxa Puebla

7. Objecte d’estudi

Aquesta línia de recerca doctoral estudia la gestió de residus en totes les seves dimensions: política, jurídica, organitzativa, social, econòmica o tecnològica, amb l’objectiu d’identificar els elements comuns i els singulars presents en els diferents sistemes de gestió de la UE, als quals s’agrega el Principat d’Andorra en raó de la vinculació territorial de la seva gestió de residus.

8. Hipòtesis

La línia de recerca es planteja, com a hipòtesi de conjunt, demostrar que els diferents models i sistemes de gestió de residus presenten nivells d’eficàcia i eficiència diferents, els quals, a la vegada, generen també resultats diferents, i que aquestes diferències van associades als condicionants jurídics i sociopolítics, econòmics o tecnològics, segons cada estat i territori.

9. Durada

3 anys

10. Model analític

Les recerques doctorals d’aquesta línia han d’assumir preceptivament l’estructura analítica següent en el seu Pla de Recerca Doctoral:

 • Part Introductòria
 1. Justificació de la recerca.
 2. Presentació del cas de recerca doctoral.
 3. Formulació de la hipòtesi general i de les específiques.
 • Primera part
 1. Conceptualització de la gestió de residus com a objecte d’estudi científic.
 2. Enfocaments i perspectives teòriques aplicades en l’estudi de la gestió de residus.
 3. Metodologia i tècniques per a l’anàlisi de la gestió de residus.
 4. Fonts documentals i bibliogràfiques generals i especialitzades en la gestió de residus.
 • Segona part
 1. Anàlisi descriptiva de les característiques generals del territori europeu objecte del cas de recerca doctoral.
 2. Anàlisi descriptiva del règim jurídic de la gestió de residus vigent en el territori europeu objecte del cas de recerca doctoral.
 3. Anàlisi descriptiva del sistema de gestió de residus emprat en el territori europeu objecte del cas de recerca doctoral.
 4. Anàlisi empírica de l’eficàcia real de la gestió de residus del territori europeu objecte del cas de recerca doctoral.
 • Tercera part
 1. Anàlisi conclusiva sobre els resultats del sistema de gestió de residus de l’àmbit territorial europeu objecte del cas de recerca doctoral.
 2. Anàlisi comparativa dels resultats del sistema de gestió de residus de l’àmbit territorial europeu objecte del cas de recerca doctoral en relació amb els altres territoris investigats per la línia de recerca doctoral.
 • Quarta part
 1. Fonts bibliogràfiques generals i especialitzades emprades en la recerca.
 2. Fonts documentals específiques emprades en la recerca.
11. Opcions de recerca doctoral

Inicialment, les persones admeses en aquesta línia de recerca doctoral podran escollir com a cas d’estudi una universitat o estudi general entre les següents opcions:

 1. Principat d’Andorra
 2. Principat de Catalunya
 3. Regió d’Occitània
 4. Regió Autònoma de Madeira
 5. Regió del Piemont

La Coordinació de línia de recerca doctoral adjudicarà els casos per ordre d’admissió dels doctorand/es i tenint en compte l’interès o la vinculació acreditada amb un o altre territori europeu.

12. Formació especialitzada

D’acord amb les normes que regeixen el Programa de Doctorat, la línia de recerca organitza l’activitat formativa especialitzada corresponent, que els doctorand/es han de realitzar durant el primer any del programa en modalitat on line.

La formació especialitzada permet als doctorands/es disposar un coneixement previ de tots els elements teòrics i metodològics necessaris per a dur a terme la seva recerca, i s’ordena en les 7 unitats de continguts següents:

 1. La construcció de l’objecte d’estudi.
 2. Els enfocaments teòrics sobre l’objecte d’estudi.
 3. La metodologia i les tècniques de recerca.
 4. Les fonts d’informació i documentació per a la recerca.
 5. La hipòtesi de la recerca.
 6. L’àmbit i l’abast de la recerca.
 7. Estructura de la recerca.
13. Convocatòries científiques

La Coordinació de la línia de recerca convoca anualment unes Jornades científiques per a presentar i debatre sobre les qüestions teòriques i metodològiques que afecten l’objecte d’estudi de la línia. Aquestes jornades són obertes a tots els doctorands/es i als investigadors que treballen sobre el mateix àmbit científic, els quals poden presentar els seus treballs i participar en els debats que es generin.

Així mateix, els doctorands/es poden assistir als actes públics d’avaluació de la recerca doctoral realitzada d’altres doctorands/es, que convoca la Coordinació del Programa de Doctorat al finalitzar el segon any del programa.

Per altra part, els doctorands/es poden participar dels actes públics que organitza l’Escola de Doctorat J. H. Newman, com són les presentacions de publicacions o de projectes, les conferències i debats, etc.

Complementàriament, la Coordinació de la línia de recerca informa als doctorands/es de les convocatòries que sobre l’objecte de l’estudi o camps afins realitzen altres entitats científiques i acadèmiques, per tal que en tinguin coneixement i puguin presentar, si s’escau, els treballs realitzats durant la seva recerca.

14. Publicacions científiques

La Coordinació de la línia de recerca comunica als doctorands/es la relació de les publicacions periòdiques especialitzades en l’objecte d’estudi o camps afins a les quals han d’adreçar les seves propostes de publicacions dels treballs realitzats durant la seva recerca doctoral.

15. Idiomes de treball

Català / English / Español

16. Informació complementària

Contacte: lrd.06.gdr@euniv.eu

Normativa del Doctorat: https://euniv.eu/universitat/normativa/