Els moviments societaris del segle XXI

1. Denominació de la línia de recerca doctoral

Els moviments societaris del segle XXI: els sensors de l’activitat econòmica mercantil

2. Codi/s UNESCO afins a la línia de recerca
DISCIPLINESSUBDISCIPLINES
5300: Ciències Econòmiques04: Activitat econòmica
5600: Ciències Jurídiques i Dret99: Dret Mercantil
3. Perfil recomanat d’admissió per als candidats/es

Persones interessades en la recerca sobre les societats mercantils com un instrument d’informació sobre l’evolució real de l’activitat econòmica, formades en les branques de les Ciències Jurídiques o Econòmiques, familiaritzades amb alguna de les dimensions d’aquesta gestió, amb una competència lingüística de nivell B2 del Marc Europeu de Referència de  les Llengües en català, espanyol o anglès, una disponibilitat d’acord amb les exigències del règim doctoral de l’Espai Europeu de l’Ensenyament Superior, i una vinculació amb una institució universitària que motivi i justifiqui la seva candidatura.

4. Càtedra responsable

Càtedra Fiter i Rossell de Ciències Jurídiques i Polítiques

5. Centre organitzador

Institut Universitari Alma Mater

6. Coordinació

Dr. Alfred Albiol

7. Objecte d’estudi

Aquesta línia de recerca doctoral estudia els quatre moviments societaris fonamentals: la constitució de societats, l’ampliació i la reducció de capital social i la liquidació de societats, amb l’objectiu d’identificar la coherència de les dades evolutives amb les dades generals emanades de la resta d’estudis sobre l’activitat econòmica.

8. Hipòtesis

La línia de recerca es planteja, com a hipòtesi de conjunt, demostrar que el coneixement de l’evolució del moviment societari no aporta només una informació jurídica ni està desvinculada de la l’activitat econòmica real, sinó que resulta un instrument útil per a complementar el de la resta d’instruments economètrics, així com per reflectir la evolució socio-política del marc territorial.

9. Durada

3 anys

10. Model analític

Les recerques doctorals d’aquesta línia han d’assumir preceptivament l’estructura analítica següent en el seu Pla de Recerca Doctoral:

 • Part Introductòria
 1. Justificació de la recerca.
 2. Presentació del cas de recerca doctoral.
 3. Formulació de la hipòtesi general i de les específiques.
 • Primera part
 1. Conceptualització del moviment societari com a objecte d’estudi científic.
 2. Enfocaments i perspectives teòriques aplicades en l’estudi del moviment societari.
 3. Metodologia i tècniques per a l’anàlisi del moviment societari.
 4. Fonts documentals i bibliogràfiques generals i especialitzades en el moviment societari.
 • Segona part
 1. Anàlisi descriptiva de les característiques generals del territori europeu objecte del cas de recerca doctoral.
 2. Anàlisi descriptiva del règim jurídic del moviment societari vigent en el territori europeu objecte del cas de recerca doctoral.
 3. Anàlisi descriptiva del moviment societari en el territori europeu objecte del cas de recerca doctoral.
 • Tercera part
 1. Anàlisi conclusiva sobre els resultats del sistema de l’objecte del cas de recerca doctoral.
 2. Anàlisi comparativa dels resultats en l’àmbit territorial objecte del cas de recerca doctoral en relació amb els altres territoris investigats per la línia de recerca doctoral.
 • Quarta part
 1. Fonts bibliogràfiques generals i especialitzades emprades en la recerca.
 2. Fonts documentals específiques emprades en la recerca.
11. Opcions de recerca doctoral

Inicialment, les persones admeses en aquesta línia de recerca doctoral podran escollir com a cas d’estudi una universitat o estudi general entre les següents opcions:

 1. Principat d’Andorra
 2. Principat de Catalunya
 3. Illes Balears
 4. País Valencià

La Coordinació de línia de recerca doctoral adjudicarà els casos per ordre d’admissió dels doctorand/es i tenint en compte l’interès o la vinculació acreditada amb un o altre territori europeu.

12. Formació especialitzada

D’acord amb les normes que regeixen el Programa de Doctorat, la línia de recerca organitza l’activitat formativa especialitzada corresponent, que els doctorand/es han de realitzar durant el primer any del programa en modalitat on line.

La formació especialitzada permet als doctorands/es disposar un coneixement previ de tots els elements teòrics i metodològics necessaris per a dur a terme la seva recerca, i s’ordena en les 7 unitats de continguts següents:

 1. La construcció de l’objecte d’estudi.
 2. Els enfocaments teòrics sobre l’objecte d’estudi.
 3. La metodologia i les tècniques de recerca.
 4. Les fonts d’informació i documentació per a la recerca.
 5. La hipòtesi de la recerca.
 6. L’àmbit i l’abast de la recerca.
 7. Estructura de la recerca.
13. Convocatòries científiques

La Coordinació de la línia de recerca convoca anualment unes Jornades científiques per a presentar i debatre sobre les qüestions teòriques i metodològiques que afecten l’objecte d’estudi de la línia. Aquestes jornades són obertes a tots els doctorands/es i als investigadors que treballen sobre el mateix àmbit científic, els quals poden presentar els seus treballs i participar en els debats que es generin.

Així mateix, els doctorands/es poden assistir als actes públics d’avaluació de la recerca doctoral realitzada d’altres doctorands/es, que convoca la Coordinació del Programa de Doctorat al finalitzar el segon any del programa.

Per altra part, els doctorands/es poden participar dels actes públics que organitza l’Escola de Doctorat J. H. Newman, com són les presentacions de publicacions o de projectes, les conferències i debats, etc.

Complementàriament, la Coordinació de la línia de recerca informa als doctorands/es de les convocatòries que sobre l’objecte de l’estudi o camps afins realitzen altres entitats científiques i acadèmiques, per tal que en tinguin coneixement i puguin presentar, si s’escau, els treballs realitzats durant la seva recerca.

14. Publicacions científiques

La Coordinació de la línia de recerca comunica als doctorands/es la relació de les publicacions periòdiques especialitzades en l’objecte d’estudi o camps afins a les quals han d’adreçar les seves propostes de publicacions dels treballs realitzats durant la seva recerca doctoral.

15. Idiomes de treball

Català / English / Español

16. Informació complementària

Contacte: info@euniv.eu

Normativa del Doctorat: https://euniv.eu/universitat/normativa/