Recerca

rdenació

L’activitat acadèmica d’investigació s’ordena a la eUniv a partir del Pla Director de Recerca. Aquest instrument, que s’elabora sota la Direcció de l’IFIA, serveix per fer convergir els interessos i necessitats dels ensenyaments implantats i de la recerca aplicada.

El Pla Director de Recerca és quinquennal i recull tota l’oferta de línies d’investigació impulsats des de l’IFIA a l’abast de l’alumnat que ha d’elaborar el seu treball de fi d’estudis. Les línies es presenten distribuïdes en blocs adreçats a cadascun dels ensenyaments, i dins de cada bloc es diferencia, per llur nivell de complexitat, els projectes en que poden participar els estudiants de Bàtxelor i els que ho poden fer els estudiants de Màster.

El Pla Director informa també de les unitats de recerca que dins de l’IFIA organitzen les línies d’investigació, amb la descripció dels objectius, metodologies, estat, publicacions i personal que hi col·labora.

El Pla Director de Recerca l’aprova la Junta Acadèmica i el seu pressupost s’integra dins del pressupost general de l’IFIA. Qualsevol modificació que es pugui produir durant el període de vigència establert per al Pla, requereix de l’informe previ d’avaluació del impacte econòmic del Clavari.

Els resultats agregats de l’activitat anual de recerca es faran públics al web institucional i s’integren a la memòria anual de recerca.

L’activitat de recerca doctoral impulsada des de l’Escola de Doctorat J. H. Newman constitueix un capítol propi dins el Pla Director, en atenció a les seves singularitats. Les línies de recerca doctoral, no obstant, poden integrar alumnat d’altres nivells per a la realització de recerques coadjuvants si aquestes tenen una justificació teòrica o permeten l’exercici de metodologies profitoses per a la formació d’aquest alumnat.