Recerca

rientació

El segon criteri basilar del plantejament de la recerca la vincula a l’àmbit docent. Per a la eUniv és un objectiu estratègic fonamental relligar l’alumnat amb la recerca ja des dels estudis de Bàtxelor, i no només en l’àmbit del Doctorat. Essent així, les càtedres de recerca estan obligades a desenvolupar projectes que, per la seva temàtica i metodologia, permetin la participació de l’alumnat a través dels treballs de fi d’estudis. Aquesta capacitat d’inserció de l’alumnat és la que guia l’impuls de recerca, i això l’obliga a tenir sempre present els ensenyaments implantats i els resultats d’aprenentatge previstos en llurs plans d’estudi.

El plantejament de la recerca universitària pot tenir orientacions molt diverses. En el cas de la eUniv, però, la recerca no té com a destinatari principal extern la indústria, el govern o qualsevol altre agent, sinó el seu propi alumnat. Les possibilitats de que un alumne universitari entri en contacte amb el món de la recerca superior són molt limitades, especialment si l’alumnat segueix la modalitat on-line. Plantejar l’elaboració del treball de fi d’estudis com una oportunitat de participar directament en una recerca és una decisió que requereix un gran compromís institucional. Per començar, les línies de recerca han de ser dissenyades en funció dels ensenyaments implantats, tant en la seva temàtica com en la seva metodologia (conceptualització, enfocament teòric, metodologia, fonts, documentació, etc..). Aquesta auto-imposició es trasllada a l’IFIA i, de retruc, a les seves unitats d’especialització i a tot el personal investigador. Així doncs, l’aplicació d’aquest criteri sobre l’activitat de recerca comporta l’establiment d’un model integrat de participació que no contempla desvinculacions entre gestió, docència i recerca, i que es fonamenta en el compromís institucional de treballar per la seva unitat.