Facultat
d’Arts i Humanitats

D’acord amb les vinculacions de les places docents establertes en els plans d’estudis dels ensenyaments estatals implantats, la primera facultat reuneix el professorat pertanyent a les àrees de coneixement científic relacionades amb les Arts i Humanitats:

  • 01. Antropologia Social
  • 02. Estètica i Teoria de les Arts
  • 03. Filosofia Moral
  • 04. Història Antiga
  • 05. Història Medieval
  • 06. Història Moderna
  • 07. Història Contemporània
  • 08. Història de l’Art
  • 09. Història del Pensament i dels Moviments Socials
  • 10. Lògica i Filosofia de la Ciència

La Facultat d’Arts i Humanitats s’organitza mitjançant un Consell representatiu format per un/a conseller/a elegit per de cada àrea de coneixement, i presidit pel/per la conseller/a amb més antiguitat amb el greu de doctorat, que ostenta el títol de Degà/ana.

El Degà de la Facultat d’Arts i Humanitats és el Dr. Josep Olives, professor de l’àrea d’Història del pensament i dels Moviments Socials incorporat el curs 2019-20. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2023. deganat.fah@euniv.eu